Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πραγματοποίηση Εργασιών Λειτουργικής Αποκατάστασης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην θέση Πόρτα Σινιών Βόρειας Κέρκυρας

Κέρκυρα, 04/12/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1668

Πληροφορίες:
Λιβιτσάνου Γεωργία
Τηλέφωνο: 26450-23330
E-mail: lefkada@ped-in.gr

Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την Πραγματοποίηση Εργασιών Λειτουργικής Αποκατάστασης

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Υποέργου 5.4.1 της Πράξης «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», με MIS 5003879, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ.

 

Προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Τεχνικές Εταιρείες να υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους για την ανάθεση του Έργου με Τίτλο «Πραγματοποίηση Εργασιών Λειτουργικής Αποκατάστασης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην θέση Πόρτα Σινιών Βόρειας Κέρκυρας», έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Παράρτημα της ΠΕΔ-ΙΝ στην Λευκάδα, διεύθυνση: Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα.

 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Κωδικός Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

71320000-7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

45213252-4 - Κατασκευαστικές εργασίες για εργαστήρια

45261900-3 - Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης

45453000-7 - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

45330000-9 - Υδραυλικές εργασίες

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200) συμπ. ΦΠΑ, αναλυτικά, ποσό πέντε χιλιάδων (5.000,00) και ΦΠΑ 24% χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00).

 

Επισυνάπτονται η Τεχνική Έκθεση και ο προϋπολογισμός της παρούσας, όπως εγκρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 

 

 

Προϋπολογισμός Εργασιών

AA

ΤΜΗΜΑ

Περιγραφή Εργασίας

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

ΔΑΠΑΝΗ

(€)  
           

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

ΜΕ ΦΠΑ

1

Οικοδομικές εργασίες

Δημιουργία δαπέδου εσωτερικά και εξωτερικά του ξενώνα. (25m2)

m2

25

9,00

225,00

54,00

279,00

   

Άνοιγμα πόρτας από τον ξενώνα στο εργαστήριο

τεμ

1

50,00

50,00

12,00

62,00

2

Τοιχοποιίες

Γυψοσανίδα στα εσωτερικά χωρίσματα  συμπ. και το ταβάνι (30m2)

m2

30

8,00

240,00

57,60

297,60

   

Γυψοσανίδα ανθυγρή εσωτερικά στα μπάνια (20 m2)

m2

20

11,00

220,00

52,80

272,80

3

Στοκάρισμα

Περιμετρικά στην εμφανή σκεπή (100 m)

m

100

1,00

100,00

24,00

124,00

   

Εσωτερικοί τοίχοι ξενώνα (50m2)

m2

50

1,00

50,00

12,00

62,00

4

Βαψίματα

Εσωτερικά και εξωτερικά από τις γυψοσανίδες (25 m2)

m2

25

1,00

25,00

6,00

31,00

   

Εσωτερικοί τοίχοι κτηρίου (390m2)

m2

390

1,00

390,00

93,60

483,60

   

Τοίχοι ξενώνα (50m2)

m2

50

1,00

50,00

12,00

62,00

5

Εμφανής σκεπή

Απομάκρυνση των πάνελ (35m2)

m2

35

3,00

105,00

25,20

130,20

   

Απεντόμωση

m2

60

1,00

60,00

14,40

74,40

6

Τσιμεντοκονία

Δάπεδο στον εσωτερικό χώρο και τον εξωτερικό του ξενώνα. (25m2)

m2

25

12,00

300,00

72,00

372,00

   

Μόνωση του εσωτερικού δαπέδου με νάιλον (18m2)

m2

18

5,00

90,00

21,60

111,60

7

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

2 μπάνια

τεμ

2

250,00

500,00

120,00

620,00

   

Κεντρική αποχέτευση από το κτήριο στην σηπτική δεξαμενή ή τον βόθρο

τεμ

1

150,00

150,00

36,00

186,00

   

1 κουζίνα

τεμ

1

100,00

100,00

24,00

124,00

8

Μπάνια:

Τοίχοι (11,8 m2) και δάπεδο με τσιμεντοκονία (10,2 m2)

m2

22

12,00

264,00

63,36

327,36

   

Σιφώνι  (2τεμ)

τεμ

2

20,00

40,00

9,60

49,60

   

Λεκάνη (2τεμ.)

τεμ

2

90,00

180,00

43,20

223,20

   

Μπαταρίες ντους-νιπτήρα (4 τεμ)

τεμ

4

25,00

100,00

24,00

124,00

   

Έπιπλο μπάνιου  (2τεμ)

τεμ

2

40,00

80,00

19,20

99,20

   

Νιπτήρας επικαθήμενος (2 τεμ)

τεμ

2

50,00

100,00

24,00

124,00

9

Ξυλουργικά

Πόρτες 3 τεμ.

τεμ

3

30,00

90,00

21,60

111,60

10

Βόθρος

Σύνδεση με υπάρχον βόθρο

τεμ

1

250,00

250,00

60,00

310,00

 

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

3.759,00

902,16

4.661,16

                 
   

Αθροισμα εργασιών

3.759,00

         
   

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %

676,62

         
   

Σύνολο

4.435,62

         
   

Απρόβλεπτα  15 %

563,85

         
   

Αναθεωρήσεις

0,53

         
   

Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ

5.000,00

         
   

Φ.Π.Α.   24 %

1.200,00

         
   

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ

6.200,00

         
   

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ

-

         
   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.200,00

         

 

Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχονται:

(Α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(Β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το πρότυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 που επισυνάπτεται.

Α) Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους που εκδίδεται ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

i) Φυσικά πρόσωπα

ii) Διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ

iii) Διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ στις Α.Ε.

iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές & νόμιμοι εκπρόσωποι του.

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο ΤΕΕ / Επιμελητήριο.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα.

4. Φορολογική ενημερότητα.

5. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, (π.χ. ΦΕΚ, καταστατικό σύστασης εταιρίας, παραστατικό εκπροσώπησης). 

Β) Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά και ανά κατηγορία, όπως επίσης και η συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από τις αμοιβές για την πραγματοποίηση των εργασιών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών / μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του νόμου αυτού. Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, στην εκτιμώμενη αξία της  σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 186.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει συνολικά για όλα τα τμήματα της ως άνω προμήθειας και όχι για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι εργασίες αποκατάστασης και επαναφοράς σε λειτουργική κατάσταση του κτηρίου, θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για όλα τα τμήματα της Τεχνικής Μελέτης και όχι τη χαμηλότερη τιμή σε τμήμα της.

Για την ως άνω προμήθεια και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες της Τεχνικής Μελέτης προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
  2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
  3. Οι αποπληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την έκδοση και παραλαβή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της προμήθειας από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών και να συνοδεύονται από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. Στην παρούσα εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ
Παρίσης Αλέξανδρος

 

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Τεχνική Έκθεση - Προϋπολογισμός Παλαιό Σχολείο Σινιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παλαιό Σχολείο Πόρτα Σινιών