Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Εξωτερικών Συνεργατών (Κωδικός Θέσης: Τοπογράφοι Μηχανικοί) στο Πλαίσιο της Πράξης CULTURALION

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ.: 26450-23330

E-mail: lefkada@ped-in.gr

Κέρκυρα,05/08/2020

Α.Π.: 1061

 

 

 

Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Εξωτερικών Συνεργατών

(Κωδικός Θέσης: Τοπογράφοι Μηχανικοί)

στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. το Άρθρο 12 της με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων»,
 3. τις διατάξεις του Άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,
 4. το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»,
 5. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και Άλλες Διατάξεις»,
 6. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις»,
 7. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις»,
 8. τη με αριθμό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά,
 9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37181/09-04-2020 Απόφαση ένταξης του έργου CULTURALION στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2019ΕΠ02210018 της ΣΑΕΠ 0221 (ΑΔΑ 6ΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΞΒΡ).
 10. Την 3-6γ/17.04.2019 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ του υπ’ αρ. 267/17.04.2019 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών (4 Τοπογράφοι Μηχανικοί) για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION».
 11. την υπ’ αριθμ. 4-9γ/11.07.2019 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, οι όροι και το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πρόσληψη τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών (Τοπογράφοι Μηχανικοί) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS 5030303 για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ») που χρηματοδοτείται από την ΕΠ0221 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΕΠ02210018 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων προτίθεται να προσλάβει εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα τέσσερα (4) άτομα (Τοπογράφους Μηχανικούς) με τα οποία θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού Έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύσσονται τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Τοπογράφοι Μηχανικοί), μια (1) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου) που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων μέσω σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, στις οποίες θα προσδιορίζεται η συνεργασία αποκλειστικά για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».

Πρόκειται για θέσεις διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο το θεματικό πεδίο του Παραδοτέου 3.1 «Ψηφιακοί Χάρτες Τριάντα (30) Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών», δηλαδή την ψηφιακή χάραξη ανά Περιφερειακή Ενότητα (σε χαρτογραφικό ηπειρωτικό ή/και θαλάσσιο υπόβαθρο όπως απαιτείται) των κάτωθι νησιωτικών και διανησιωτικών πολιτιστικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και των αρμοδίων υπεργολάβων της:

ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Η Επιστροφή του Οδυσσέα
 2. Εξερεύνηση στα Σπήλαια του Ιονίου
 3. Ionian Holy Hopping
 4. Στις επάλξεις των Ιονίων Νήσων
 5. Πατώντας τα Σημεία των Μύθων και Γεγονότων των Ιονίων Νήσων
 6. Στις Προστατευόμενες Περιοχές Natura του Ιονίου
 7. Φεστιβάλ, Γιορτές και Πανηγύρια στα Ιόνια Νησιά (Καλεντάρι Εκδηλώσεων)
 8. Εξεγέρσεις και Επαναστάσεις στα Ιόνια Νησιά
 9. Οι Δρόμοι του Κρασιού και της Ελιάς στα Ιόνια Νησιά
 10. Food Tour Ιονίων Νήσων (Τοπικά Προϊόντα)
 11. Gastronomy Tour Ιονίων Νήσων (Γεύσεις & Μαγειρική)
 12. Αρχαιολογικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι των Ιονίων Νήσων
 13. Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες και Art Galleries των Ιονίων Νήσων
 14. Φιλαρμονικές, Μουσικά Σύνολα, Μαντολινάτες και Χορωδίες των Ιονίων Νήσων
 15. Οι Επτανήσιοι Ποιητές, Ζωγράφοι και Συγγραφείς
 16. Οι Μαγευτικές Παραλίες των Ιονίων Νήσων
 17. Πεζοπορικές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 18. Ιστιοπλοϊκές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 19. Biking Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 20. Run and Trail Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 21. Ionian Islands Sport Tour
 22. Το Τετράγωνο της Βερμούδας: Μεγανήσι – Ιθάκη – Κάλαμος - Καστός

 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Ενετικές Περιπλανήσεις της Κέρκυρας
 2. Κερκυραϊκές Γαστρονομικές Αναζητήσεις
 3. Suffering from Love? Get Unloved in Lefkada!
 4. Extreme Lefkada
 5. Περπατώντας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Κεφαλονιάς
 6. Τα Σπήλαια της Κεφαλονιάς
 7. Η Χελώνα Καρέτα – Καρέτα: Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
 8. Το Βασίλειο της Ιθάκης του Οδυσσέα

 

Οι Τίτλοι των διαδρομών ενδεχομένως να αλλάξουν / τροποποιηθούν μέχρι την λήξη του Έργου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ψηφιακή χάραξη διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμη.

Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους πρέπει να είναι εκπληρωμένες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δύνανται να ταξιδεύουν προς τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των υποψηφίων θα πιστοποιείται με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που έχει συγκροτηθεί από την 2-8α-i_08.03.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή της κάθε θέσης Τοπογράφου Μηχανικού, που ανέρχεται σε 6.375,00 € (έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) συμπ. κρατήσεων και φόρων/ ΦΠΑ [συνολικά 25.500,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και για τις τέσσερις (4) θέσεις] έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης, το χρόνο συνεργασίας και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης.

Α/Α

Περιφερειακή Ενότητα

Αριθμός Α/Μ

Αμοιβή κατά Μονάδα Χρόνου

Συνολική Δαπάνη (€)

Ενότητα Εργασίας

1

ΠΕ Κέρκυρας

4

1.593,75

6.375,00

3

2

ΠΕ Λευκάδας

4

1.593,75

6.375,00

3

3

ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης

4

1.593,75

6.375,00

3

4

ΠΕ Ζακύνθου

4

1.593,75

6.375,00

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

6.375,00

25.500,00

3

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 4,00 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων χωρίς επιπλέον κόστος, μέχρι και την τελική λήξη της Πράξης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής των συμβάσεων και έναρξης του Έργου είναι η 01.12.2020.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης ορίζονται τα Τοπικά Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζάκυνθος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Δίπλωμα σπουδών τοπογράφου μηχανικού (θα βαθμολογηθεί υψηλότερα η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος).
 • Γνώσεις προγραμμάτων AUTOCAD, MS Office και Liscad.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ψηφιακή χάραξη διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, σε δεκάβαθμη κλίμακα με 2 δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 110.

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες [θα προσμετρηθεί θετικά μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης].

γ. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες [θα προσμετρηθεί θετικά μεταπτυχιακός τίτλος που δεν είναι στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης].

δ. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση απασχόλησης, βαθμολογείται με 100 μονάδες ανά σύμβαση στο αντικείμενο της ψηφιακής χάραξης διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμης. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στο αντικείμενο της ψηφιακής χάραξης διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμης.

ε. Οι γνώσεις προγραμμάτων AUTOCAD, MS Office και Liscad, βαθμολογούνται με 100 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Υποψήφιος που δεν διαθέτει κάποιο από τα απαραίτητα προσόντα (α, δ και ε) απορρίπτεται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση (μονάδες)

1.

Δίπλωμα σπουδών τοπογράφου μηχανικού

Βαθμός διπλώματος Χ 110

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

200

3.

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

400

4.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ψηφιακή χάραξη διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμη

100 ανά σύμβαση

5.

Γνώσεις προγραμμάτων AUTOCAD, MS Office και Liscad

100 ανά πρόγραμμα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στην Περιφερειακή Ενότητα της Θέσης που τον ενδιαφέρει.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
 • Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας (συμβάσεις, αποδεικτικά συμμετοχής σε ομάδες έργου, κατάλογο εργασιών που εκτελέστηκαν - σχετικών με την ψηφιακή χάραξη διαδρομών (τουριστικού ή μη χαρακτήρα) ή ισοδύναμη - συνοδευόμενο ιδανικά από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης (τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη της υπηρεσίας).
 • Αποδεικτικά γνώσεων προγραμμάτων AUTOCAD, MS Office και Liscad.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, στην Κέρκυρα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Προκήρυξης Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη με Κωδικό Θέσης “Τοπογράφος Μηχανικός”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ζητούνται, δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ.

Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα προωθηθεί στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ped-in.gr και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

 1. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.
 2. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψήφιων συνεργατών, μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, απαιτείται η προηγούμενη τηλεφωνική και με e-mail ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η πρόσληψη του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».
 2. Για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δίπλωμα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου που θα έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή - βάσει βαθμολογίας/ μοριοδότησης – άλλου υποψηφίου από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 4. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
 5. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (www.ped-in.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτηθεί.