Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσληψη Ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Εμπειρογνώμονας Τουρισμού) στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο CULTURALION

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ.: 26450-23330

Fax: 26450-25260

E-mail: lefkada@ped-in.gr

Κέρκυρα,08/11/2019

Α.Π.: 996

 

 

 

Πρόσληψη Ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη

(Κωδικός Θέσης: Εμπειρογνώμονας Τουρισμού)

στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. το Άρθρο 12 της με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων»,
 3. τις διατάξεις του Άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,
 4. το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»,
 5. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και Άλλες Διατάξεις»,
 6. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις»,
 7. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις»,
 8. τη με αριθμό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά,
 9. την υπ’ αριθμ. 4-9γ/11.07.2019 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, οι όροι και το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (Εμπειρογνώμονας Τουρισμού) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS 5030303 για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ») που χρηματοδοτείται από την ΕΠ0221 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΕΠ02210018 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων προτίθεται να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένα ένα (1) άτομο (Εμπειρογνώμων Τουρισμού) με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού Έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Εμπειρογνώμων Τουρισμού) που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η συνεργασία αποκλειστικά για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».

Πρόκειται για μία (1) θέση ανεξαρτήτου ειδικότητας με επίπεδο σπουδών μεταπτυχιακού τίτλου και με αντικείμενο τα θεματικά πεδία:

 • Π1.1: Έκθεση Θεματικών Τίτλων Πολιτιστικών Διαδρομών, Οριοθέτησης σε Νησιωτικές και Διανησιωτικές και Αιτιολόγησης Επιλογών
 • Π6.1: Πλήρες Αρχείο Κειμένων για τους Πόρους στην Ελληνική Γλώσσα

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα, και ειδικότερη αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα στον τομέα του τουρισμού ή/και σε τοπικά αναπτυξιακά έργα που περιλαμβάνουν και το αντικείμενο του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης.

Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους πρέπει να είναι εκπληρωμένες.

Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει προς τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου όταν κρίνεται άκρως απαραίτητο, με τα έξοδά του καλυμμένα από την Πράξη.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του υποψηφίου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του Έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή της θέσης, που ανέρχεται σε 47.031,00 € (σαράντα επτά χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ) συμπ. κρατήσεων και φόρων/ ΦΠΑ, έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης, το χρόνο συνεργασίας και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 29,00 ανθρωπομήνες (29 μήνες).

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στην Πράξη, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την τελική λήξη της Πράξης. Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής της σύμβασης και έναρξης του Έργου είναι η 01.12.2019.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται η έδρα του αντισυμβαλλόμενου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών
 • Μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα στον τομέα του τουρισμού ή/και σε τοπικά αναπτυξιακά έργα που περιλαμβάνουν και το αντικείμενο του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό ή/και τη διαχείριση τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Βασική γνώση άλλης μία ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Βασικές γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα προσόντα με τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας:

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Συντελεστής Βαρύτητας (%)

1.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών

10

2.

Μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα

30

3.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα στον τομέα του τουρισμού ή/και σε τοπικά αναπτυξιακά έργα που περιλαμβάνουν και το αντικείμενο του τουρισμού και της τουριστικής ανάπτυξης

30

4.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό ή/και τη διαχείριση τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων

15

5.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

10

6.

Βασική γνώση άλλης μία ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

7.

Βασικές γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

2

 

Σύνολο

100

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά εμπειρίας (Συμβάσεις, συμμετοχή σε ομάδες έργου, στοιχεία ασφάλισης)
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αποδεικτικά γνώσεων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 25/11/2019, ώρα 14:00, στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στην Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, στην Κέρκυρα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Προκήρυξης Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη με Κωδικό Θέσης “Εμπειρογνώμονας Τουρισμού”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ζητούνται, δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ.

Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα προωθηθεί στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ped-in.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση της θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

 1. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, και
 2. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψήφιων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, απαιτείται η προηγούμενη τηλεφωνική και με e-mail ενημέρωση της Α.Α. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η πρόσληψη του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».
 2. Για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών) που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου που θα έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή - βάσει βαθμολογίας/ μοριοδότησης – άλλου υποψηφίου από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 3. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
 4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (www.ped-in.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτήσει ο φορέας χρηματοδότησης.

 

 

ΑΡΧΕΙΟ: WORD / PDF