Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσληψη ενός Εξωτερικού Συνεργάτη (Video Designer) στο Πλαίσιο της Πράξης CULTURALION

Κέρκυρα,20/04/2021

Α.Π.: 560

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ.: 26450-23330

E-mail: lefkada@ped-in.gr

 

 

Πρόσληψη ενός (1) Εξωτερικού Συνεργάτη

(Κωδικός Θέσης: Video Designer)

στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων,

έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. το Άρθρο 12 της με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων»,
 3. τις διατάξεις του Άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,
 4. το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»,
 5. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και Άλλες Διατάξεις»,
 6. το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις»,
 7. το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις»,
 8. τη με αριθμό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά,
 9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37181/09-04-2020 Απόφαση ένταξης του έργου CULTURALION στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2019ΕΠ02210018 της ΣΑΕΠ 0221 (ΑΔΑ 6ΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΞΒΡ).
 10. Την 6-11ε/25.06.2020 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ του υπ’ αρ. 848/24.06.2020 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (Video Designer) για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION».
 11. την υπ’ αριθμ. 6-7γ/25.06.2020 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, οι όροι και το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πρόσληψη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (Video Designer) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» και κωδικό MIS 5030303 για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

Ακολουθεί η Προκήρυξη.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ») που χρηματοδοτείται από την ΕΠ0221 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2019ΕΠ02210018 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων προτίθεται να προσλάβει έναν εξωτερικό συνεργάτη, συγκεκριμένα έναν (1) Video Designer, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού Έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προκηρύσσεται μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Video Designer), που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η συνεργασία αποκλειστικά για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».

Πρόκειται για θέση Video Designer με αντικείμενο το θεματικό πεδίο του Παραδοτέου 10.2 «Παραγωγή Δέκα (10) Promo Videos». Αφορά συγκεκριμένα στην επίγεια και εναέρια φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των πολιτιστικών πόρων με τρόπο που να τους κάνει πολύ ελκυστικούς για τους επισκέπτες και που να συνάδει με την πολιτιστική τους αξία.

Στόχος είναι η δημιουργία Δέκα (10) Promo Videos επαγγελματικού επιπέδου που να προσελκύει τον τουρίστα να επισκεφθεί τη διαδρομή αλλά και που να τον καθοδηγεί εύκολα στη διάρκεια της διαδρομής του.

 

Ο Video Designer θα ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα

1. θα δημιουργήσει αρχείο φωτογραφιών και βίντεο για όλες τις διαδρομές που αναφέρονται παρακάτω.

2. θα φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί, ηχογραφεί και θα επεξεργάζεται οπτικοακουστικά έργα, θα οργανώνει τα ανεπεξέργαστα μέσα, θα πραγματοποιεί το μοντάζ αποσπασμάτων βίντεο και αρχείων ήχου, θα δημιουργεί και θα ενσωματώνει στατικά και κινούμενα γραφήματα, θα εισάγει τίτλους και θα προσθέτει μουσική/φωνητικό σχολιασμό (σπικάζ), και θα αρχειοθετεί τα έργα.

3. θα συνεργάζεται στενά με την ομάδα έργου της ΠΕΔ-ΙΝ για τον προγραμματισμό των φωτογραφίσεων και βιντεοσκοπήσεων των πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών διαδρομών σε όλα τα Ιόνια Νησιά.

4. θα μεταφέρει, θα εγκαθιστά και θα χειρίζεται διάφορα είδη εξοπλισμού παραγωγής, μεταξύ άλλων, μηχανές λήψης, drone, συσκευές εγγραφής ήχου και βίντεο, εξοπλισμό φωτισμού, εξαρτήματα και μικρόφωνα για την πραγματοποίηση παραγωγών τόσο εντός όσο και εκτός στούντιο.

5. θα επεξεργάζεται αποσπάσματα, υλικό και συνεντεύξεις σε διάφορες μορφές παραδοτέων βίντεο που θα προορίζονται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, μετάδοση μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για κάθε χρήση του Έργου.

6. θα εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον απαιτείται για την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών διαδρομών του Έργου και θα παραδίδει τις φωτογραφίες και τα video και σε raw format.

7. θα δημιουργήσει δέκα (10) προωθητικά video του Έργου.

 

Το αντικείμενο των Δέκα (10) Promo Videos αφορά στις κάτωθι νησιωτικές και διανησιωτικές πολιτιστικές διαδρομές που σχεδιάζονται από την ΠΕΔ-ΙΝ και τους υπεργολάβους της:

 

ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Η Επιστροφή του Οδυσσέα
 2. Εξερεύνηση στα Σπήλαια του Ιονίου
 3. Ionian Holy Hopping
 4. Στις επάλξεις των Ιονίων Νήσων
 5. Πατώντας τα Σημεία των Μύθων και Γεγονότων των Ιονίων Νήσων
 6. Στις Προστατευόμενες Περιοχές Natura του Ιονίου
 7. Φεστιβάλ, Γιορτές και Πανηγύρια στα Ιόνια Νησιά (Καλεντάρι Εκδηλώσεων)
 8. Εξεγέρσεις και Επαναστάσεις στα Ιόνια Νησιά
 9. Οι Δρόμοι του Κρασιού και της Ελιάς στα Ιόνια Νησιά
 10. Food Tour Ιονίων Νήσων (Τοπικά Προϊόντα)
 11. Gastronomy Tour Ιονίων Νήσων (Γεύσεις & Μαγειρική)
 12. Αρχαιολογικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι των Ιονίων Νήσων
 13. Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πινακοθήκες και Art Galleries των Ιονίων Νήσων
 14. Φιλαρμονικές, Μουσικά Σύνολα, Μαντολινάτες και Χορωδίες των Ιονίων Νήσων
 15. Οι Επτανήσιοι Ποιητές, Ζωγράφοι και Συγγραφείς
 16. Οι Μαγευτικές Παραλίες των Ιονίων Νήσων
 17. Πεζοπορικές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 18. Ιστιοπλοϊκές Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 19. Biking Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 20. Run and Trail Διαδρομές στα Ιόνια Νησιά
 21. Ionian Islands Sport Tour
 22. Στον Ιστιοπλοϊκό Παράδεισο: Μεγανήσι – Ιθάκη – Κάλαμος - Καστός

 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ

 1. Ενετικές Περιπλανήσεις της Κέρκυρας
 2. Κερκυραϊκές Γαστρονομικές Αναζητήσεις
 3. Suffering from Love? Get Unloved in Lefkada!
 4. Extreme Lefkada
 5. Περπατώντας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου Κεφαλονιάς
 6. Τα Σπήλαια της Κεφαλονιάς
 7. Η Χελώνα Καρέτα – Καρέτα: Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
 8. Το Βασίλειο της Ιθάκης του Οδυσσέα

 

Οι Τίτλοι των διαδρομών ενδεχομένως να αλλάξουν / τροποποιηθούν μέχρι την λήξη του Έργου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επαγγελματίες Video Designer με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο και να έχουν άριστη ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογών για την παραγωγή βίντεο και επαγγελματικών φωτογραφιών.

Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους πρέπει να είναι εκπληρωμένες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δύνανται να ταξιδεύουν προς τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων των υποψηφίων θα πιστοποιείται με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, που έχει συγκροτηθεί από την 2-8α-i_08.03.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΑΜΟΙΒΗ

Η αμοιβή της θέσης του Video Designer, που ανέρχεται σε 15.000,00 € (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπ. κρατήσεων και φόρων/ ΦΠΑ και έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, τις απαιτήσεις των προσόντων της θέσης, το χρόνο συνεργασίας και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης.

Α/Α

Αντικείμενο

Αριθμός Α/Μ

Αμοιβή κατά Μονάδα Χρόνου

Συνολική Δαπάνη (€)

Ενότητα Εργασίας

1

Video Designer

10

1.500,00

15.000,00

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

10

 

15.000,00

 


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια κάθε σύμβασης που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 12,00 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων χωρίς επιπλέον κόστος για την ΠΕΔ-ΙΝ, μέχρι και την τελική λήξη της Πράξης, ενώ οι ανάδοχοι δεν δύναται να αξιώσουν περεταίρω αμοιβή για την διάρκεια της παράτασης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος υπογραφής των συμβάσεων και έναρξης του Έργου είναι η 01.06.2021.

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης ορίζονται τα Τοπικά Γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζάκυνθος).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Να είναι επαγγελματίες Video Designer με τεκμηριωμένη εμπειρία στην δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο όπως αποδεικνύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται παρακάτω.

Να είναι κάτοχοι διπλώματος και άδειας για πτήσεις drone εντός της Ε.Ε.

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α. Η μη κατοχή διπλώματος και άδειας για πτήσεις drone εντός της Ε.Ε. αποτελεί λόγω αποκλεισμού.

β. Η συναφής εμπειρία, με την προκηρυσσόμενη θέση απασχόλησης, βαθμολογείται με 100 μονάδες ανά Έργο.

γ. Παρουσίαση επαγγελματικού portfolio σε USB ή CD με τουλάχιστον τρία (3) έργα στο αντικείμενο του Video design στην δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο.

Για κάθε έργο πρέπει να υπάρχει δείγμα τουλάχιστον ενός (1) video και να αντιστοιχεί με αποδεδειγμένα στοιχεία του κριτηρίου β, τα οποία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο USB.

Εάν δεν προσκομιστεί το κριτήριο γ ή εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα (1) video ανά έργο ή εάν τα έργα δεν αντιστοιχούν με αποδεδειγμένα στοιχεία του κριτηρίου β, τότε τα προσκομισθέντα στοιχεία του κριτηρίου γ δεν αξιολογούνται και η αίτηση απορρίπτεται.

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στο αντικείμενο του Video design στην δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο.

 

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Βαθμολόγηση (μονάδες)

1.

Κατοχή διπλώματος και άδειας για πτήσεις drone εντός της Ε.Ε.

ΝΑΙ / ΟΧΙ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ

2.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο

100 ανά Έργο

3.

Παρουσίαση επαγγελματικού portfolio τουλάχιστον τριών (3) έργων στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό / ισοδύναμο που να σχετίζεται με τις ανωτέρω συμβάσεις.

ΝΑΙ / ΟΧΙ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Αίτηση με αναφορά στη θέση Video Design.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Δίπλωμα και άδεια για πτήσεις drone εντός της Ε.Ε.
 • Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [συμβάσεις, τιμολόγια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ομάδες έργου, κατάλογο εργασιών που εκτελέστηκαν - σχετικών με τη δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο - συνοδευόμενα ιδανικά από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης (τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη της υπηρεσίας].
 • Επαγγελματικό portfolio σε USB ή CD που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία (3) έργα στο αντικείμενο του Video Design στην δημιουργία διαφημιστικής ταινίας ή ντοκιμαντέρ ή προωθητικών video στο θεματικό αντικείμενο του τουρισμού ή σχετικό/ισοδύναμο.

Μέσα σε κάθε USB ή CD πρέπει να υπάρχουν:

Ισάριθμοι φάκελοι με τουλάχιστον τρία (3) Έργα-Συμβάσεις. Το όνομα του κάθε φακέλου πρέπει να αντιστοιχεί στον τίτλο του Έργου – Σύμβασης.

Κάθε φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει το παραστατικό – αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (σύμβαση- τιμολόγιο κτλ όπως αναφέρεται παραπάνω) και τουλάχιστον ένα (1) video που αφορά το συγκεκριμένο Έργο - Σύμβαση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, στην Κέρκυρα.

Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο Πλαίσιο της Προκήρυξης Πρόσληψης Εξωτερικού Συνεργάτη με Κωδικό Θέσης “Video Designer”» (όπως αυτός αναφέρεται στην αρχική σελίδα της παρούσας). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά στον κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψη. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ζητούνται, δε θα ληφθούν υπ’ όψη και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ.

Επί ποινή απορρίψεως της αίτησης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα προωθηθεί στο Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.ped-in.gr και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με e-mail.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

 1. Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων.
 2. Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψήφιων συνεργατών, μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης μέσω ταχυδρομείου, απαιτείται η προηγούμενη τηλεφωνική και με e-mail ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 2-8α-i_08.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η πρόσληψη του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης  «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030303».
 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου που θα έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή - βάσει βαθμολογίας/ μοριοδότησης – άλλου υποψηφίου από τον συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 3. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
 4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 5. Ίσες Ευκαιρίες. Η ΠΕΔ-ΙΝ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχεται αιτήσεις χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων ή άλλων πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (www.ped-in.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτηθεί.