Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ (άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

Κέρκυρα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ.: 1945

Ανάρτηση στο www.ped-in.gr

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ (άρθρα 118 & 120 Ν. 4412/2016)

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Γενικές πληροφορίες:

Πετούσης Αθανάσιος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2645023330, 6946784961

E –mail για πληροφορίες:

info [ at ] ped-in.gr, lefkada [ at ] ped-in.gr

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ), λαμβάνοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος»,
 2. τις διατάξεις των άρθρων 116, 118, 120, 208 παρ.1 και 221 παρ. 5 του Ν4412/2016,
 3. την 1-3/03.02.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την «διερεύνηση από την ΠΕΔ-ΙΝ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), της δυνατότητας επέκτασης του Σεισμολογικού Δικτύου, με την εγκατάσταση σεισμολογικού σταθμού στις Στροφάδες, περιοχή με παγκόσμιο σεισμολογικό ενδιαφέρον λόγω της θέσης τους, αλλά και στην Ιθάκη»,
 4. την 8-9δ/17.11.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την «έγκριση της Δημοπράτησης και των Όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός (1) νέου σεισμολογικού σταθμού (σεισμογράφος, σεισμόμετρο, GPS, καλωδιώσεις), που θα εγκατασταθεί στην Ιθάκη»,
 5. το με Α.Π. 1747-16.11.2022 τεκμηριωμένο αίτημα με θέμα «Πρωτογενές αίτημα δαπάνης για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ» (ΑΔΑΜ: 22REQ011700062 2022-11-30) όπως εγκρίθηκε με την 8-12β-vi/17.11.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης, για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ» (ΑΔΑΜ: 22REQ011715729 2022-12-01, ΑΔΑ: 628ΚΟΞΒΚ-53Ρ),
 6. τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2022 της ΠΕΔ-ΙΝ στον Κ.Α. Εξόδων 7413.002 «Πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης σεισμολογικού δικτύου ΠΕΔ-ΙΝ»,
 7. την με Αρ. ΑΑΥΣΥΜ 208-01.12.2022, και Α.Π. 1912-01.12.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,

 

προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ, με απευθείας ανάθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

 

Αντικείμενο

Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ

CPV: 38293000-5 - Σεισμολογικός εξοπλισμός

 

Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα παραδώσει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό στην διεύθυνση:

Τομέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ 54124, Θεσσαλονίκη

για την πραγματοποίηση ελέγχου καλής λειτουργίας και ρυθμίσεων συνδεσμολογίας πριν την παραλαβή του από την ΠΕΔ-ΙΝ και την εγκατάστασή του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 619-05/05/2021 Προγραμματική Σύμβαση της ΠΕΔ-ΙΝ με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων του Α.Π.Θ. για την Συντήρηση και Αναβάθμιση του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ, που αφορά τον τεχνικό έλεγχο της παραλαβής του εξοπλισμού και την Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού του νέου σεισμολογικού σταθμού.

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 € πλέον ΦΠΑ ποσού 4.560,00 €, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες:

Σεισμογράφος (Τμήμα Α)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Α1

Καταγραφικό (Ψηφιοποιητής) με καλωδιώσεις και GPS με καλωδιώσεις

1

11.000,00

2.640,00

13.640,00

 

 

Σεισμόμετρο (Τμήμα Β)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Β1

Σεισμόμετρο και καλωδιώσεις

1

8.000,00

1.920,00

9.920,00

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα της ως άνω προμήθειας. Η προμήθεια για κάθε τμήμα της πρόσκλησης θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς. Ως εκ τούτου ενδέχεται να ανατεθεί η προμήθεια τμήματος της προφοράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.

Α1. Καταγραφικό (Ψηφιοποιητής)

Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

 1.  

Δυνατότητα Δειγματοληψίας

Τουλάχιστον 1 έως 4000Hz

 

 1.  

Κανάλια καταγραφής από σεισμόμετρο

> 3

 

 1.  

Τεχνολογία και ανάλυση ADC

SAR, 32bit

 

 1.  

Δυναμικό εύρος Ψηφιοποιητή

 > 142 db στα 100 Hz

 

 1.  

Επιπλέον βοηθητικά κανάλια

Τουλάχιστον 3 για παρακολούθηση μάζας αισθητήρα και άλλα 3 για επιπλέον πιθανές λειτουργίες

 

 1.  

Ανάλυση βοηθητικών καναλιών

16bit

 

 1.  

Ελάχιστη μνήμη καταγραφής) και ελάχιστη μνήμη επέκτασης

> 8Gb και > 16Gb

 

 1.  

Επιλογές ενίσχυσης

Από 1X έως τουλάχιστον 64X

 

 1.  

Λήψη χρόνου-προσδιορισμός θέσης

GPS

 

 1.  

Τάση εισόδου για ενίσχυση 1X (peak-to-peak)

> 40 Volt

 

 1.  

Βάρος

< 1,5 Kg

 

 1.  

Επιθυμητό εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας και υγρασίας

Τουλάχιστον

-30ο έως 70οC και 0-100%

 

 1.  

Μέση Κατανάλωση στα 12V DC (μαζί με το GPS (duty cycle) και δίκτυο σε συνεχόμενη λειτουργία)

< 1700 mW

 

 1.  

Τάση τροφοδοσίας εισόδου

Τουλάχιστον 9-30 Volt

 

 1.  

Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον 1 έτους

ΝΑΙ

 

 1.  

Κέλυφος σεισμογράφου / αδιαβροχοποίηση

Υλικό αντοχής (με προστασία IP68 ή καλύτερο)

 

 1.  

Σύνδεση Δικτύου

Στατική και δυναμική, 10Base-T

 

 1.  

LED για ενδείξεις λειτουργιών

16

 

 1.  

Wifi για τοπική σύνδεση για προγραμματισμό που ενεργοποιείται με μαγνητική επαφή

ΝΑΙ

 

 1.  

Δυνατότητα αποθήκευσης σκανδαλισμένων καταγραφών με τοπικό αλγόριθμο STA/LTA σε μορφή MiniSeed ή ASCII ή άλλη ευρείας χρήσης

ΝΑΙ

 

 1.  

GPS, Receiver/Clock

ΝΑΙ

 

 1.  

Καλωδίωση για GPS (10m)

NAI

 

 1.  

Καλωδίωση για δίκτυο

ΝΑΙ

 

             

Β.

Β1. Σεισμόμετρο

Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

 1.  

Σεισμόμετρο τριών συνιστωσών ευρέος φάσματος

ΝΑΙ

 

 1.  

Είδος αισθητήρα

Symmetrical

 

 1.  

Μέγιστη ονομαστική περίοδος καταγραφής

> 60s

 

 1.  

Μέγιστη ονομαστική συχνότητα καταγραφής

> 80 Hz

 

 1.  

Ευαισθησία αισθητήρα και εύρος εξόδου (peak-to-peak)

> 2000V/m/s

> 40 Volt

 

 1.  

Αυτόματος μηχανισμός για το κεντράρισμα των μαζών του αισθητήρα και τουλάχιστον μία έξοδος θέσης μαζών

ΝΑΙ

 

 1.  

Αυτόματος μηχανισμός για ξεκλείδωμα μαζών όταν συνδέεται σε τάση και κλείδωμα όταν σταματά

ΝΑΙ

 

 1.  

Επιθυμητό εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας

Τουλάχιστον

-25ο έως 55οC

 

 1.  

Κατανάλωση στα 12V DC

< 1,0 W

 

 1.  

Τάση τροφοδοσίας εισόδου

9-18 Volt

 

 1.  

Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας

ΝΑΙ

 

 1.  

Προστασία overvoltage

NAI

 

 1.  

Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον 1 έτους

ΝΑΙ

 

 1.  

Κέλυφος Σεισμομέτρου / αδιαβροχοποίηση

Stainless ή άλλο ίδιας ή υψηλότερης αντοχής (IP67 ή καλύτερο)

 

             

 

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

 

Περιεχόμενο και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] όπως παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσης.

β) την τεχνική προσφορά. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α.

γ) την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο.

 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. Αύξηση τιμών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω email) μέχρι και την Πέμπτη 12η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 στα κάτωθι στοιχεία:

 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

E-mail: info [ at ] ped-in.gr, lefkada [ at ] ped-in.gr

με θέμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης:1945-08.12.2022.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 90 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν κάποια οικονομική απαίτηση έναντι αυτής.

Για την ολοκλήρωση της ανάθεσης ο ανάδοχος που θα οριστεί προσωρινά ανάδοχος, θα κληθεί να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

i)          Σε περίπτωση νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ii)         Απόσπασμα ποινικού μητρώου του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/πων του οικονομικού φορέα, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ως αυτός ορίστηκε ανωτέρω ίδ. σχετ. και 79Α του ν. 4412/2016).

iii)        Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

iv)        Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Πληρωμή

Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων θα γίνει με την παράδοση του εξοπλισμού, μετά την παραλαβή της Τεχνικής Έκθεσης Καλής Λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 619-05/05/2021 Προγραμματική Σύμβαση της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων του Α.Π.Θ., την έκδοση του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής και της έγκρισής του από το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια εξοπλισμού.

 

Πληροφορίες: Πετούσης Αθανάσιος, Τηλ. 2645023330, 6946784961, E-mail: info [ at ] ped-in.gr, lefkada [ at ] ped-in.gr.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ