Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ

Κέρκυρα, 06/05/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 628

Πληροφορίες:

Πετούσης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 26450-23330

E-mail: lefkada@ped-in.gr

 

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών

για την Προμήθεια ενός Σεισμολογικού Σταθμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Συντήρησης και Αναβάθμισης του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της επέκτασης του Σεισμολογικού Δικτύου των Ιονίων Νήσων, με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου σεισμολογικού σταθμού στις Στροφάδες, περιοχή με παγκόσμιο σεισμολογικό ενδιαφέρον λόγω της θέσης τους,

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (για όλα τα Τμήματα ή μέρος αυτών) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού, έως την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της ΠΕΔ-ΙΝ, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lefkada@ped-in.gr για τα είδη που κατατάσσονται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

 • 38293000-5 - Σεισμολογικός εξοπλισμός

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (14.516,13€) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (3.483,87€).

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες:

Σεισμογράφος (Τμήμα Α)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Α1

Καταγραφικό (Ψηφιοποιητής) με καλωδιώσεις και GPS με καλωδιώσεις

1

8.516,13

2.043,87

10.560,00

Σεισμόμετρο (Τμήμα Β)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Β1

Σεισμόμετρο και καλωδιώσεις

1

6.000,00

1.440,00

7.440,00

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα της ως άνω προμήθειας. Η προμήθεια για κάθε τμήμα της πρόσκλησης θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς. Ως εκ τούτου ενδέχεται να ανατεθεί η προμήθεια τμήματος της προφοράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.

Α1. Καταγραφικό (Ψηφιοποιητής)

Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

 1.  

Δυνατότητα Δειγματοληψίας

Τουλάχιστον 1 έως 4000Hz

 

 

 1.  

Κανάλια καταγραφής από σεισμόμετρο 

> 3

 

 

 1.  

Τεχνολογία και ανάλυση ADC

SAR, 32bit

 

 

 1.  

Δυναμικό εύρος Ψηφιοποιητή

 > 142 db στα 100 Hz

 

 

 1.  

Επιπλέον βοηθητικά κανάλια

Τουλάχιστον 3 για παρακολούθηση μάζας αισθητήρα και άλλα 3 για επιπλέον πιθανές λειτουργίες

 

 

 1.  

Ανάλυση βοηθητικών καναλιών

16bit

 

 

 1.  

Ελάχιστη μνήμη καταγραφής) και ελάχιστη μνήμη επέκτασης

> 8Gb και > 16Gb

 

 

 1.  

Επιλογές ενίσχυσης

Από 1X έως τουλάχιστον 64X

 

 

 1.  

Λήψη χρόνου-προσδιορισμός θέσης

GPS

 

 

 1.  

Τάση εισόδου για ενίσχυση 1X (peak-to-peak)

> 40 Volt

 

 

 1.  

Βάρος

< 1,5 Kg

 

 

 1.  

Επιθυμητό εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας και υγρασίας

Τουλάχιστον

-30ο έως 70οC και 0-100%

 

 

 1.  

Μέση Κατανάλωση στα 12V DC (μαζί με το GPS (duty cycle) και δίκτυο σε συνεχόμενη λειτουργία)

< 1700 mW

 

 

 1.  

Τάση τροφοδοσίας εισόδου

Τουλάχιστον 9-30 Volt

 

 

 1.  

Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον 1 έτους

ΝΑΙ

 

 

 1.  

Κέλυφος σεισμογράφου / αδιαβροχοποίηση

Υλικό αντοχής (με προστασία IP68 ή καλύτερο)

 

 

 1.  

Σύνδεση Δικτύου

Στατική και δυναμική, 10Base-T

 

 

 1.  

LED για ενδείξεις λειτουργιών

16

 

 

 1.  

Wifi για τοπική σύνδεση για προγραμματισμό που ενεργοποιείται με μαγνητική επαφή

ΝΑΙ

 

 

 1.  

Δυνατότητα αποθήκευσης σκανδαλισμένων καταγραφών με τοπικό αλγόριθμο STA/LTA σε μορφή MiniSeed ή ASCII ή άλλη ευρείας χρήσης

ΝΑΙ

 

 

 1.  

GPS, Receiver/Clock

ΝΑΙ

 

 

 1.  

Καλωδίωση για GPS (10m)

NAI

 

 

 1.  

Καλωδίωση για δίκτυο

ΝΑΙ

 

 

               

Β.

Β1. Σεισμόμετρο

Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

 

 1.  

Σεισμόμετρο τριών συνιστωσών ευρέος φάσματος

ΝΑΙ

 

 1.  

Είδος αισθητήρα

Symmetrical

 

 1.  

Μέγιστη ονομαστική περίοδος καταγραφής

> 60s

 

 1.  

Μέγιστη ονομαστική συχνότητα καταγραφής

> 80 Hz

 

 1.  

Ευαισθησία αισθητήρα και εύρος εξόδου (peak-to-peak)

> 2000V/m/s

> 40 Volt

 

 1.  

Αυτόματος μηχανισμός για το κεντράρισμα των μαζών του αισθητήρα και τουλάχιστον μία έξοδος θέσης μαζών

ΝΑΙ

 

 1.  

Αυτόματος μηχανισμός για ξεκλείδωμα μαζών όταν συνδέεται σε τάση και κλείδωμα όταν σταματά

ΝΑΙ

 

 1.  

Επιθυμητό εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας

Τουλάχιστον

-25ο έως 55οC

 

 1.  

Κατανάλωση στα 12V DC

< 1,0 W

 

 1.  

Τάση τροφοδοσίας εισόδου

9-18 Volt

 

 1.  

Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας

ΝΑΙ

 

 1.  

Προστασία overvoltage

NAI

 

 1.  

Εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον 1 έτους

ΝΑΙ

 

 1.  

Κέλυφος Σεισμομέτρου / αδιαβροχοποίηση

Stainless ή άλλο ίδιας ή υψηλότερης αντοχής (IP67 ή καλύτερο)

 

               

 

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
 3. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την έκδοση και παραλαβή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών και να συνοδεύονται από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια εξοπλισμού.
 4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ

Παρίσης Αλέξανδρος