Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4PLUS

Κέρκυρα 12/10/2018

Αριθμ. πρωτ. 670

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260,

Email: lefkada@ped-in.gr

NUTS II: EL22

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4PLUS

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244.
  3. Την σχετική  Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract).
  4. Την 8-3α/04.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία η σχετική πίστωση έτους 2018 εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ.
  5. Την απόφαση Δ.Σ. 8-5γ/04.10.2018 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών για την υλοποίηση των παραδοτέων D1.2.2, D2.2.1, και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, προϋπολογισμού 9.466,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, και συγκεκριμένα Υπηρεσιών Υποστήριξης Διαχείρισης του έργου (Project management support services) στο πλαίσιο του  έργου: Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All με ακρωνύμιο 4 PLUS, το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC ProgrammeGreece-Albania 2014-2020”, συνολικού προϋπολογισμού  9.466,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., προσκαλεί τις εταιρίες:

1. ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21, Τ.Κ. 57001-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310/804180, φαξ:2310804190

e-mail: info@eurotec.com.gr

2. Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΥΠΟΛΙΣ –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4, Τ.Κ. 54621- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310/222721, φαξ: 2310/222721

e-mail: info@eupolis.com.gr

3. Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΕΙΔΗΜΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΑΤΟΥΣ 2, Τ.Κ. 55535, ΠΥΛΑΙΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310/814400, φαξ: 2310/813511

e-mail: info@idimon.gr

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:

Α) Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Β) Οικονομική προφορά

Οι ανωτέρω προσφορές θα υποβληθούν σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά.

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα έως και την Τετάρτη 24/10/2018 και ώρα 12:00 Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά.

 

                                                                                                                                                                                CPV: 79410000-1

79341100-7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ –ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All με ακρωνύμιο 4PLUS. Το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC ProgrammeGreece-Albania 2014-2020”.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και από την πλευρά της Αλβανίας η Αλβανική Ένωση Δήμων, ο Δήμος  Kolonje και το Ινστιτούτο Αστικής Έρευνας της Αλβανίας.

Η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη ενέχει αυξημένους κινδύνους για τους ανθρώπους, τις υποδομές και το περιβάλλον και καθιστά αναγκαία την έγκαιρη δράση και πολιτική αντίδραση στην υφιστάμενη κατάσταση. Οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς καταστροφές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την αειφόρο ανάπτυξη στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Αλβανίας. Συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες αυξάνονται έχοντας διασυνοριακές επιπτώσεις που καθιστούν μια κοινή προσέγγιση απαραίτητη. Παρόλο που η πρόληψη αποκτά αυξημένη σημασία και στις δύο χώρες, δεν υπάρχει στρατηγική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων ατόμων, αφήνοντας τους εντελώς εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους.

Ο κύριος στόχος, έργου 4Plus είναι να προωθήσει την από κοινού μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας ανάπτυξη ικανών πρακτικών για την αποτελεσματική προστασία κοινωνικών ομάδων υψηλού κινδύνου στην διασυνοριακή περιοχή.

Κύρια ομάδα στόχου είναι τα  άτομα με κάθε είδους αναπηρία, τα ηλικιωμένα άτομα και οι οικογένειές τους.

 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αφορούν σε:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

D.1.2.2 Συναντήσεις έργου στην Ελλάδα

Μια διήμερη συνάντηση εταίρων στην Κέρκυρα.

Στη συνάντηση που θα λάβει χώρα στην  Κέρκυρα  θα παρευρεθούν 15 άτομα στους οποίους θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες σίτισης,  1 φάκελος  με  σημειωματάριο και στυλό,  πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης και υλικό πληροφοριών.

Πιο αναλυτικά η υπηρεσία θα περιλαμβάνει:

Δυο ελαφριά γεύματα και ένα δείπνο, 2 διαλείμματα καφέ, ένα folder με μπλοκ, στυλό, εκτυπωμένη ατζέντα και πληροφοριακό υλικό για 15 άτομα 

D1.2.2 Άλλο ( υποστήριξη στην διαχείριση του έργου)

Υπηρεσίες υποστήριξης διαχείρισης και διοίκησης του έργου

Η διαχείριση έργου και ποιότητας περιλαμβάνει καθημερινή διαχείριση και συντονισμό, σύνθεση των επιμέρους παραδοτέων, στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης, των εταίρων, προετοιμασία και σύνταξη 4  Αναφορών Προόδου και Οικονομικών Αναφορών και 1 Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης.

2.2.1 Communication Plan

Συλλογή δεδομένων από όλους τους εταίρους, κατάρτιση τελικού σχεδίου επικοινωνίας και παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου από αυτούς και σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου.  Η Στρατηγική Επικοινωνίας και Δημοσιότητας προσδιορίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς, παραθέτει τα κανάλια επικοινωνίας και παρέχει το πλαίσιο για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Ο σκοπός του είναι να διασφαλίσει μια συνεχόμενη και τυποποιημένη ροή πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να μεγιστοποιήσει την ευαισθητοποίηση και την γνώση σχετικά με το έργο και να καθιερώσει συνδέσμους με άλλα έργα και δίκτυα, καθώς και την τελειοποίηση του σχεδίου επικοινωνίας του έργου παρουσιάζοντας τη στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης.

 

 

 

  1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΤ΄ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1

D.1.2.2 Συναντήσεις έργου στην Ελλάδα

604,84

2

D1.2.2 Άλλο ( υποστήριξη στην διαχείριση του έργου)

2.996,77

3

D 2.2.1 Communication plan

4.032,26

Σύνολο καθαρής αξίας

7.633,87

ΦΠΑ 24%

1.832,13

Γενικό σύνολο δαπάνης

9.466,00

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος  Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς