Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Προκήρυξη Πρόσληψης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Κωδικός Θέσης: Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) στο Πλαίσιο της Πράξης CULTURALION

Κέρκυρα, 01 Δεκεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 1536

ΠΡΟΣ:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ
www.ped-in.gr

Ανάρτηση ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πετούσης Αθανάσιος
Τηλ.: 2645023330
Email: lefkada [at] ped-in.gr
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(Κωδικός Θέσης: Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

 

στο Πλαίσιο της Πράξης με Τίτλο “CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων”

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 75/2011 «Περί της Συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΠΕΔ - ΚΕΔΕ)».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α' 28) : Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.
 4. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α'206), όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 5. Το άρθρο 101 του Ν. 3852/10
 6. Την παρ.1 του άρθρου 87 του Ν.4605/19
 7. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 9. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4182/2013.
 10. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 11. Το Άρθρο 12 της με Α.Π. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία Ενστάσεων επί των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πράξεων»,
 12. Το άρθρο 29 παρ. 1 περ. δ και άρθρο 12 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 4765/2021,
 13. Τις διατάξεις του Άρθρου 4  παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα,
 14. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»,
 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και Άλλες Διατάξεις»,
 16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.09.2011)  «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του Έκτου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και Άλλες Διατάξεις»,
 17. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, Τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και Άλλες Διατάξεις»,
 18. Τη με αριθμό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά, με Κωδικό ΟΠΣ 5030303.
 19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37181/09-04-2020 Απόφαση ένταξης του έργου CULTURALION στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2019ΕΠ02210018 της ΣΑΕΠ 0221 (ΑΔΑ 6ΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΞΒΡ).
 20. Την 13-10α/18.11.2021 απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ του υπ’ αρ. 1497/18.11.2021 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης  (ΑΔΑΜ: 21REQ009647839) για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση της Ε.Ε. 9, Δημιουργία Ειδικής Ιστοσελίδας, Τρεις (3) Σελίδες Κοινωνικών Δικτύων και Τέσσερις (4) Ενημερωτικές Ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION».
 21. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 της ΠΕΔ-ΙΝ στον Κ.Α. Εξόδων 7341.005, με τίτλο «Πρόγραμμα CULTURALION»,
 22. Την με αρ. ΑΑΥΣΥΜ 265-25.11.2021 και Α.Π. 1514-25.11.2021 (ΑΔΑ 6ΧΝΨΟΞΒΚ-Ρ3Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 23. Την υπ’ αριθμ. 13-8γ/18.11.2021 Απόφαση της Α.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, οι όροι και το τεύχος της προκήρυξης, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο (Π.Ε. Ψηφιακά Συστήματα) για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση της Ενότητας Εργασίας 9, «Δημιουργία Ειδικής Ιστοσελίδας, τρεις (3) σελίδες Κοινωνικών Δικτύων και Τέσσερις(4) Ενημερωτικές Ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο» για την υλοποίηση του Έργου «CULTURALION – Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων», με Κωδικό ΟΠΣ 5030303 στο Π.Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

 

σύμφωνα με τον πίνακα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

100

ΠΕ  Ψηφιακά Συστήματα

1 Θέση

ΠΕΔ-ΙΝ

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί θα ισχύει για έξι (6) μήνες (από 01/03/2022 έως 31/08/2022) και με δυνατότητα παράτασης για δεκατέσσερις (14) μήνες, έως τις 31.10.2023 αλλά και με δυνατότητα επιπλέον παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου).

 

Πρόγραμμα: Π.Ε.Π Ιόνια Νησιά 2014-2020

Τίτλος Έργου: CULTURALION – Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων.

Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο CULTURALION αναπτύσσει για πρώτη φορά στα Ιόνια Νησιά τριάντα (30) ολοκληρωμένες νησιωτικές & διανησιωτικές πολιτιστικές διαδρομές, παρέχοντας παράλληλα, με την ανάπτυξη μίας καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής, τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αυτο-ξεναγούνται στις διαδρομές που θα δημιουργηθούν on-the-go ή at-home από τις κινητές τους συσκευές ή από τον υπολογιστή τους.

Όλο το πολιτιστικό απόθεμα των Ιονίων Νήσων θα αξιοποιηθεί για να δημιουργηθούν νέες ελκυστικές πολιτιστικές διαδρομές και μία ψηφιακή υπηρεσία στον τομέα του πολιτισμού – τουρισμού που θα ενισχύσουν το τοπικό τουριστικό προϊόν και θα προσελκύσουν νέο διεθνές εναλλακτικό τουριστικό ρεύμα.

Το έργο φιλοδοξεί να απογειώσει το περιφερειακό τουριστικό προϊόν και να παρουσιάσει τα Ιόνια Νησιά ως ένα μοναδικό εναλλακτικό διεθνή τουριστικό προορισμό.

Λήξη Έργου: 31/12/2023

Η εργασίες της Ενότητας Εργασίας 9 αφορούν:

Π9.1    Δημιουργία Ειδικής Ιστοσελίδας

Π9.2    Δημιουργία τριών (3) Σελίδων Κοινωνικών Δικτύων

Π9.3    Πραγματοποίηση τεσσάρων (4) Ενημερωτικών Ημερίδων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο)

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν:

1) την δημιουργία της Ειδικής Ιστοσελίδας

2) την ενσωμάτωση στην Ειδική Ιστοσελίδα:

α) της Εφαρμογής Αυτοξενάγησης (για download) που θα δημιουργηθεί για το έργο.

β) των 30 θεματικών νησιωτικών και διανησιωτικών Πολιτιστικών διαδρομών (περίπου 80 διαδρομές).

γ) των κειμένων των 200 Πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων που θα αξιοποιηθούν στις θεματικές Πολιτιστικές Διαδρομές και τα κείμενα με τις περιγραφές των Πολιτιστικών διαδρομών. (περίπου 300 κείμενα)

δ) των μεταφράσεων όλων των κειμένων σε 6 γλώσσες.

ε) των 10 promo βίντεο που θα δημιουργηθούν για το έργο

στ) των φωτογραφιών που θα δημιουργηθούν για το έργο, που αφορούν τους πόρους (200) και τις διαδρομές (περίπου 80). (περίπου 1.000 φωτογραφίες).

3) την συνεχή ενημέρωση της ειδικής ιστοσελίδας και ανατροφοδότησή της με υλικό.

4) την δημιουργία των τριών (3) Σελίδων Κοινωνικών Δικτύων (Facebook, Twitter, Instagram)

5) την συνεχή και τακτική (ανά 2 - 3 ημέρες) τροφοδότησή των 3 σελίδων κοινωνικών δικτύων με κείμενα, διαδρομές, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.

6) την σύνδεση της ειδικής ιστοσελίδας με τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων.

7) την πραγματοποίηση τεσσάρων (4) Ενημερωτικών Ημερίδων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο

 

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί απαιτείται να έχει συνεχή και καθημερινή συνεργασία με τον Υπεύθυνου του Έργου και με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ανάπτυξης και Προγραμματισμού καθώς και Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

Επίσης, λόγω των επειγουσών υποχρεώσεων του Προγράμματος και του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος, είναι απαραίτητη η παρουσία του τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στο χώρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, στην οδό Φιλαρμονικής 23, στην Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, για να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό της ΠΕΔ-ΙΝ και να συμμετέχει στις διαδικασίες και στις δράσεις του Έργου. Επίσης, θα είναι απαραίτητο να συμμετέχει στις συναντήσεις, τις συσκέψεις και δραστηριότητες του Έργου σε όποιο γραφείο Παραρτήματος της ΠΕΔ-ΙΝ αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ακόμη, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα γίνουν με την επίβλεψη του Υπεύθυνου του Έργου και σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και το Τμήμα Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση για τον κωδικό απασχόλησης και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, απευθύνοντάς την υπόψη του κ. Πετούση Αθανάσιου  (Τηλ: 2645023330, Email: lefkada [at] ped-in.gr), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων www.ped-in.gr (από 26.01.2022 έως 07.02.2022 και ώρα 14:00 μ.μ).

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, του επιπέδου: Γ1 ή Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ:          

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

δ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

στ) Εντοπιότητα στο Δήμο Λευκάδας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100

ΠΕ Ψηφιακά Συστήματα 

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψηφιακών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Γ) Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Δ) Εμπειρία στην δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων για έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

Ε) Άριστη Γνώση άλλων ξένων γλωσσών (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας).

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 8  του Ν. 2527/97, όπως ισχύει.

 • Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός της μεγαλύτερης συνάφειας των τίτλων σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας που εκδίδει την προκήρυξη.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110.

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: εκατό (100) μονάδες.

γ. Διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.

δ. Η συναφής εμπειρία με τον προκηρυσσόμενο κωδικό απασχόλησης 100, βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά σύμβαση. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στην δημιουργία ειδικών ιστοσελίδων για έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

ε. Γνώση ξένων γλωσσών

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες πέραν της αγγλικής, (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας) βαθμολογείται η γνώση έως και δυο πρόσθετων (2) ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής ως εξής:

Άριστη Γνώση (Γ2-C2 / Γ1-C1) ενενήντα (90) μονάδες.

Μέτρια Γνώση (Β2 / Β1) εξήντα (60) μονάδες.

Καλή Γνώση (Α2 / Α1) σαράντα (40) μονάδες.

στ. Εντοπιότητα: Ο υποψήφιος δηλώνει την ένδειξη «1» στα προβλεπόμενα κελιά του πεδίου 16, μόνο εφόσον διαθέτει εντοπιότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις επιλογής υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φορείς οι οποίοι βρίσκονται στους νομούς ή νησιά ή παραμεθόριες περιοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 1 περ. δ και άρθρο 12 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 4765/2021. Στις περιπτώσεις αυτές προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των ανωτέρω περιοχών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (που επισυνάπτεται στο τέλος) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα απαραίτητα προσόντα όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

δ) Η άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο Γ2/C2), αποδεικνύεται ως εξής:

με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει), ή

με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων, σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΣΕΠ:

https://www.asep.gr/guide/7K_2021/englishproof.html

ε) Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών, αποδεικνύεται ως εξής σύμφωνα με τον πίνακα του ΑΣΕΠ:

https://www.asep.gr/guide/7K_2021/frenchproof.html

στ) Βαθμολογούμενη εμπειρία

1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στην δημιουργία ιστοσελίδων για έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη της εμπειρίας, είναι τα εξής:

α) Παρουσίαση επαγγελματικού portfolio σε USB με έργα (print screen) στο αντικείμενο της δημιουργίας ιστοσελίδων για έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ή σχετικό/ισοδύναμο.

β) Για κάθε έργο που περιλαμβάνεται στο επαγγελματικό portfolio πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση ή τιμολόγιο που να αντιστοιχεί με αποδεδειγμένα στοιχεία του κριτηρίου α, τα οποία προσκομίζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο USB.

Εάν δεν προσκομιστεί το κριτήριο α ή β ή εάν τα έργα του κριτηρίου α δεν αντιστοιχούν με αποδεδειγμένα στοιχεία του κριτηρίου β, τότε τα προσκομισθέντα στοιχεία του κριτηρίου α ή β δεν αξιολογούνται.

ζ) Υπεύθυνη  Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρεται

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2.Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται  στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

 Παρατηρήσεις:

1. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι η ισχύς των αναγραφόμενων στοιχείων της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η Υπηρεσία θα προβεί σε εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Η Υπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω έγγραφης επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με εργοδότες και με άλλους φορείς.

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας (όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ).

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο είκοσι (20) ευρώ που έχει εκδοθεί από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

 

ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) αμέσως με την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης για τον κωδικό απασχόλησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης.

Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που θα συναφθεί θα ισχύει για έξι (6) μήνες (από 01/03/2022 έως 31/08/2022), με δυνατότητα παράτασης για δεκατέσσερις (14) μήνες, έως τις 31.10.2023 και με δυνατότητα επιπλέον παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου θα καταβάλλεται μηνιαίως με βάση τα παραδοτέα του Έργου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 7413.005 Πρόγραμμα CULTURALION.

 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία πρόσληψης προκύψει θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, κανονισμό κ.α. που είναι σχετική με το θέμα αυτό.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ΠΕΔ-ΙΝ  (http://www.ped-in.gr ).

 

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

ΠΡΟΣ: ΠΕΔ-ΙΝ

                                     ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      1536 /2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 100

 

Θέση απασχόλησης (περιοχή): ΠΕΔ-ΙΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ:  (κεφαλ.) …………………………

2.  ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.) …………………………

3.  ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ.) ………………………

4. ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ:  ……...................... 5.ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ……………

6. ΑΦΜ: ……………… 7.Δ.Ο.Υ:………………………… 8.Α.Μ.Κ.Α:.……..………….

9. ΟΔΟΣ: ……………………………………….. 10.ΑΡΙΘΜΟΣ ……

11. ΠΟΛΗ ……………………… 12.Τ.Κ .…….    13. ΝΟΜΟΣ:  ………………..

14. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α) ………...…..….               β)………………………………...

15. E-MAIL:  ………………………………

16. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (εντοπιότητα) : …


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Α. Τίτλος Σπουδών

α/α

Τίτλος

Ίδρυμα

Βαθμός

Έτος κτήσης

Α1

 

 

 

 

 

Β.  Αγγλική Γλώσσα

α/α

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

Β1

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Γ1

 

 

 

 

Δ. Διδακτορικός Τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Δ1

 

 

 

 

Ε.  Ξένες Γλώσσες (γαλλική, γερμανική, ισπανική ή ιταλική) μέχρι 2 εγγραφές

α/α

Γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

Ε1

 

 

 

 

Ε2

 

 

 

 

 

Ζ. Εμπειρία – Συμβάσεις

α/α

Αριθμός Σύμβασης

Ημερομηνία

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα (συνοπτικά)

Ζ1

 

 

 

 

Ζ2

 

 

 

 

Ζ3

 

 

 

 

Ζ4

 

 

 

 

Ζ5

 

 

 

 

Ζ6

 

 

 

 

Ζ7

 

 

 

 

Ζ…

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

1. ………………………………………………….   2…………………………………………………….

3.………………………………………………….. 4…………..………………………………...............

5. ………………………………………………….  6.................................................................................

7. .............................................................................

8. .............................................................................

9. .............................................................................

10. .............................................................................

11. .............................................................................

 

 Ο/Η υποψήφιος/α

          

                 (Υπογραφή)

                                        Ημερομηνία ../01/2022