Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού και τεύχος προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για το έργο CRAFT LAB

Κέρκυρα 12/10/2018

Αριθμ. πρωτ. 666

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260,

Email: lefkada [ at ] ped-in.gr

NUTS II: EL22

 

 

 

 

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 45.900,00€.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα,  Τηλ.: 26610 49008, 27823 Fax: 26610 81823, info [ at ] ped-in.gr, Ιστοσελίδα: http://www.ped-in.gr/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα τoυ διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ped-in.gr. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Παράρτημα της ΠΕΔ-ΙΝ στην Λευκάδα, οδός Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100 κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης (cpv 75112100-5, 79952000-2, 79342200-5 και 79411100-9) του έργου «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», στην ΠΕΔ-ΙΝ συνολικού προϋπολογισμού 45.900.00€ (37.016,13€ και 8.883.87€ ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα  19 περίπου μηνών (μέχρι τις 30/5/2020).

 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Μέχρι τις 30/05/2020, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ που βρίσκονται στην Κέρκυρα, οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την  25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 6736.13 Πρόγραμμα CRAFT LAB του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΙΝ έτους 2018.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΠΕΔΙΝ : www.ped-in.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος  Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλονιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ CRAFT LAB

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CRAFTLAB

 

PDF
(1.58 MB)
PDF
(3.28 MB)