Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εφαρμογή Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης CULTURALION

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ.: 26450-23330

Fax: 26450-25260

E-mail: lefkada@ped-in.gr

Κέρκυρα,08/11/2019

Α.Π.: 997

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Εφαρμογή Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης»

στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών                   και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης                             των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» και αναφορικά με την Ενότητα Εργασίας 8

 

Κριτήριο Αξιολόγησης                                                                                                  Η πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά

 

  XΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                           ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία

(ηη/μμ/εεεε)

Ημέρα

Εβδομάδας

Ώρα

Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων

 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

 

26/11/2019

Τρίτη

14:00

 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 37.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Χρονική Διάρκεια Έργου: είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή σύμβασης

Είδος Σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών                                              (Άρθρο 2 παρ. 9β’ Ν. 4412/16)

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης: 11/11/2019

 

Κέρκυρα,08/11/2019

Πράξη

«CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ε.Π. Ιόνια Νησιά

Πρόσκληση

ΙΟΝ49: Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών

26/11/2019 και ώρα 12:00

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού

26/11/2019 και ώρα 14:00

Τόπος Υποβολής Προσφορών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα

Υπεύθυνος Διαγωνισμού

Πληροφορίες: Αθανάσιος Πετούσης

Τηλ: 26450-23330

Fax: 26450-25260

Email: petousis@ped-in.gr

Διάρκεια Έργου

Είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή σύμβασης

Προϋπολογισμός Έργου

Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ΑΡΧΕΙΟ: WORD / PDF