Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Γιώργος Κρεμμύδας

Κέρκυρα, 30 Ιουνίου 2020

Τηλ.: 2671029050Email: kremmydas [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 872

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού – σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης – για την υλοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

 1. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 2. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 3. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 4. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 5. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 6. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 7. Μετάπτωση δεδομένων (data migration) από τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr) στο νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί.

Για την ως άνω προμήθεια και την διαδικασία που ακολουθείται διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας δεν θα γίνονται δεκτές.
 2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.). Η παρούσα προκήρυξη αφορά την λήψη προσφορών για την ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν4412/2016).
 3. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.
 4. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Τεχνική Έκθεση

Εισαγωγή – Σκοπιμότητα

Το Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ έχει αναπτύξει με ίδια μέσα σύστημα διαχείρισης δικτυακού τόπου τουριστικής πληροφόρησης και προβολής (ionianislands.net) καθώς και σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και αξιοποίησης ψηφιακού υλικού για την τουριστική προβολή, το οποίο έχει ήδη αξιοποιηθεί για τις τουριστικές εκθέσεις που συμμετείχε η ΠΕΔ-ΙΝ. Στην παρούσα φάση που η ανάγκη τουριστικής προβολής είναι άμεση και επιτακτική λόγω της κρίσης του τουρισμού, αυτή η σημαντική προεργασία επιτρέπει στην ΠΕΔ-ΙΝ, να ολοκληρώσει και να αξιοποιήσει άμεσα τις διαδικτυακές και ψηφιακές δυνατότητες και υποδομές που απαιτούνται για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων.

Για την επιτάχυνση των σχετικών εργασιών και την προσαρμογή στις υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις μια διεθνούς καμπάνιας τουριστικής προβολής (αμφίδρομη σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υψηλών προδιαγραφών βίντεο και φωτογραφίες, προσαρμογή προβολής σε tablet και κινητά τηλέφωνα κλπ) απαιτείται η ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος για την τουριστική προβολή με αξιοποίηση εξωτερικών υπηρεσιών και / ή συνεργατών. Επίσης απαιτείται, αντίστοιχη ανάπτυξη αρθρωμάτων και αναβάθμιση του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr) για την λειτουργική τους ολοκλήρωση με το σύστημα τουριστικής προβολής. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Drupal 8.x).

Πρέπει να τονισθεί ότι η λειτουργικότητα, η προσβασιμότητα, η αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων προβολής και ενημέρωσης των επισκεπτών και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ενός δικτυακού τόπου τουριστικής προβολής απαιτεί εκτός από την φροντίδα συνεχούς παραγωγικής λειτουργίας, τη συντήρηση και ανανέωση του λογισμικού και την προμήθεια – προσθήκη ανανεωμένου ψηφιακού υλικού να υπάρχει ταυτόχρονα διαρκής προσαρμογή και εναρμόνιση του με κάθε καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χρηματοδότηση

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 8.690,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% . Για το σκοπό αυτό έχει δεσμευθεί πίστωση 8.690,00 € ευρώ από τον κωδικό Κ.Α. 6614.002 και τίτλο «Λογισμικό και εφαρμογές πληροφορικής» του προϋπολογισμού του έτους 2020 της ΠΕΔ-ΙΝ. 

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016).

2.Τεχνικές Προδιαγραφές

Περιγραφή εργασιών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υλοποίηση των ακόλουθων εργασιών:

 1. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 2. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 3. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).
 4. Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 5. Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 6. Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).
 7. Μετάπτωση δεδομένων (data migration) από τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr) στο νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί.

Απαιτήσεις – προδιαγραφές

 • Η γενικότερη εμπειρία του χρήστη από την επίσκεψη στις ιστοσελίδες πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και να χαρακτηρίζεται από ευχρηστία, εύκολη προσβασιμότητα και υψηλή αισθητική.
 • Η δημιουργία της ιστοσελίδας θα βασίζεται σε Content Management System-CMS ανοιχτού λογισμικού Drupal 8.x ενώ η τελικές εκδόσεις θα παραδοθούν στην νεότερη ασφαλή έκδοση (Drupal 8.9.2+).
 • Η εμφάνιση θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με την συσκευή πρόσβασης (responsive theme design) και να είναι κατάλληλη για πλοήγηση από υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet και κινητό.
 • Η δημοσίευση του περιεχομένου θα είναι με τη μορφή τύπων περιεχομένων τα οποία θα ενσωματώνουν υποστήριξη μορφοποιημένου κειμένου, φωτογραφιών, ήχου, video, google maps κ.α..
 • Το περιεχόμενο θα εμφανίζεται στα Ελληνικά και Αγγλικά ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για άμεση και εύκολη προσθήκη και άλλων γλωσσών – όταν  απαιτηθεί (ο ανάδοχος δεν θα μεταφράσει το περιεχόμενο, παρά μόνο τα μενού πλοήγησης).
 • Οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικοί στους 3 δημοφιλέστερους browsers για desktops & 3 δημοφιλέστερους browsers για mobile στις τελευταίες και προτελευταίες εκδόσεις τους.
 • Οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να υποστηρίζουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το παρακάτω περιεχόμενο:
  • Βασικές Σελίδες
  • Άρθρα
  • Εκδηλώσεις
 • Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Μενού Πλοήγησης: χρήση διάταξης mega-menu για εύκολη και άμεση πλοήγηση ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία νέων menu από τους διαχειριστές περιεχομένου.
 • Επιμέρους Εφαρμογές & Λειτουργικότητα. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές, όπως:
  • Εγγραφή σε newsletter
  • Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
  • Διαδραστικό Χάρτη με σημεία
  • Οργανόγραμμα υπηρεσιών
  • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονικά φυλλάδια
  • Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
  • Google Analytics
  • Άλλες εφαρμογές / αρθρώματα που θα προκριθούν κατά την αρχική φάση ανάλυσης των προδιαγραφών του συστήματος
 • H φιλοξενία θα γίνει σε server της αναθέτουσας αρχής.
 • Ασφάλεια:
  • Μέτρα ασφάλειας στην υλοποίηση των νέων δικτυακών τόπων αλλά και για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.
  • Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL (για χρήση https).
 • Εκπαίδευση στην ομάδα στελεχών της αναθέτουσας αρχής.

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου είναι τα εξής:

 • Παράδοση των συστημάτων διαχείρισης των δικτυακών τόπων σε οπτικά μέσα (backup).
 • Αρχική εγκατάσταση των συστημάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές.
 • Ρυθμίσεις server για τις ανάγκες των συστημάτων διαχείρισης των δικτυακών τόπων.
 • Εκπαίδευση των διαχειριστών του δικτυακού τόπου προς εξοικείωσή τους με το περιβάλλον διαχείρισης των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν.
 • Τεχνική υποστήριξη μέχρι την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών ασφαλείας και διαχείρισης.

Διάρκεια υλοποίησης

Η υπηρεσία θα έχει συνολική χρονική διάρκεια τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Παράταση δύναται να δοθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου, η οποία θα υποβληθεί πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Σε διάστημα δυο (2) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παραδοθούν λειτουργικές εκδόσεις των συστημάτων διαχείρισης για την προκαταρκτική καταχώρηση σχετικού υλικού.

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής

Συνολικό Κόστος

Η συνολική καθαρή αξία των περιγραφόμενων στην παρούσα πρόσκληση εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), ενώ ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (24% - 1.680,00 €) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Ανάλυση Κόστους

Η ανάλυση κόστους (καθαρή αξία) ανά εργασία εκτιμάται ως εξής:

1.

Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).

1.000,00 €

2.

Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).

750,00 €

3.

Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου για την τουριστική προβολή των Ιονίων Νήσων (ionianislands.net).

1.000,00 €

4.

Ανάπτυξη αρθρωμάτων επέκτασης (modules), προσαρμογή, διαμόρφωση και παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).

1.000,00 €

5.

Επιμέλεια και ανάπτυξη διαμόρφωσης εμφάνισης (theme development) του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).

750,00 €

6.

Τροφοδότηση υλικού βασικής λειτουργίας δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr).

1.000,00 €

7.

Μετάπτωση δεδομένων (data migration) από τον υφιστάμενο δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ (ped-in.gr) στο νέο σύστημα που θα αναπτυχθεί.

1.500,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

7.000,00 €

Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του Αναδόχου καταβάλλεται:

 • κατά 50% με την παράδοση λειτουργικών εκδόσεων των συστημάτων διαχείρισης για την προκαταρκτική καταχώρηση σχετικού υλικού σε διάστημα δυο (2) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης
 • κατά 50% με την ολοκλήρωση της σύμβασης και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα παραδοτέα υπόκεινται σε έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η Αναθέτουσα Αρχή.