Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες:

Γιώργος Κρεμμύδας,
kremmydas [ at ] ped-in.gr
Τηλ: 697 405 2823

Κέρκυρα 14/08/2018

Αριθμ. Πρωτ. 504

 

 

Ανάρτηση:

Ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ
www.ped-in.gr

 

 

Βλέπε: Διευκρινήσεις για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Θέμα:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 41 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α) οι ΠΕΔ συγκαταλέγονται στους υπόχρεους φορείς για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ μέσω του σχετικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 2816/30.01.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 350) και την 9/2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) και την σχετική υπουργική απόφαση (57654/22.5.2017 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ΦΕΚ 1781 Β) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 με εκτιμώμενη καθαρή αξία ίση ή ανώτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) υφίσταται η υποχρέωση καταχώρησης των σχετικών στοιχείων (πρωτογενή αιτήματα πληρωμής, εγκρίσεις, προκηρύξεις, κατακυρώσεις, συμφωνητικών, εντολών πληρωμής κλπ.) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ενώ μέχρι την διασύνδεση του ΚΗΜΔΗΣ με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ απαιτείται ανάρτηση στοιχείων και στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για την αποτελεσματική, έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποχρεώσεων η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διαχείρισης το οποίο να παρέχει την δυνατότητα συλλογής, ελέγχου και αυτόματης ανάρτησης των σχετικών στοιχείων. Λόγω της νησιωτικής φύσης της Περιφέρειας μας, της λειτουργίας των τοπικών παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ αλλά και σταθμίζοντας το υψηλό συνολικό κόστος κτήσης, συντήρησης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του συστήματος οικονομικής διαχείρισης, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση των υπηρεσιών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (υπηρεσία Desktop as a Service κλπ.).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού, εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και των υπηρεσιών cloud και Desktop as a Service για ένα διάστημα 5 μηνών μέχρι την τελική εγκατάσταση στο G-cloud υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπερνάει το συνολικό ποσό των 16.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 6671, με τίτλο «Λογισμικό και Εφαρμογές Πληροφορικής», του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων έτους 2018.

Για την ως άνω προμήθεια έχει υποβληθεί το με Α.Π. 421/11.7.2018 πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης (Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 18REQ003473067) το οποίο εγκρίθηκε με την 6-12α/18.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ (ΑΔΑ: Ω52ΞΟΞΒΚ-7ΝΝ, Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ: 18REQ003568095).

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων προσκαλεί τις εταιρείες που διαθέτουν λογισμικό οικονομικής διαχείρισης για φορείς του δημοσίου, το οποίο πληροί τις ως άνω απαιτήσεις καθώς και τις απαιτήσεις του συνημμένου παραρτήματος, να υποβάλλουν οικονομικές-τεχνικές προσφορές εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών (μέχρι 24/8/2018 και ώρα 11:30 π.μ.) προκειμένου να αξιολογηθούν για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ped-in.gr (κατά προτίμηση σε αρχεία PDF). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια συστήματος και των συναφών υπηρεσιών περιγράφονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν ενδέχεται να ζητηθούν διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία από τους συμμετέχοντες οι οποίοι οφείλουν να τα υποβάλουν εντός μιας εργάσιμης ημέρας με τον ίδιο τρόπο υποβολής των προσφορών. Διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον υπεύθυνο του Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ κ. Γ. Κρεμμύδα (τηλ 697 405 2823, kremmydas [ at ] ped-in.gr).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

 

Παράρτημα: Προδιαγραφές για το υπό προμήθεια σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και τις σχετικές προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

1.Απαιτήσεις Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης

Οι λειτουργίες που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει το υπό προμήθεια σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:

 1. Διαχείριση προϋπολογισμού και τροποποιήσεων / αναμορφώσεων
  1. Διαχείριση και γραφική απεικόνιση δομής προϋπολογισμού
  2. Μαζική εισαγωγή στοιχείων (πιστώσεις – αναμορφώσεις)
  3. Δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων προϋπολογισμού και περιοδικής ανάλυσης (ανά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο κλπ.).
 2. Διαχείριση προμηθειών – δαπανών
  1. Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης
  2. Διαχείριση συναλλασσόμενων (προσωπικό, προμηθευτές, εργολάβοι κλπ.)
  3. Παραλαβή – κοστολόγηση με αυτόματη ενημέρωση Μητρώου Παγίων, Διαχείρισης Αποθεμάτων Αναλωσίμων, Δαπανών, Έργων υπό εκτέλεση
 3. Λογιστήριο
  1. Μισθοδοτικές καταστάσεις
  2. Δημιουργία ενταλμάτων από παραστατικά ή ενταλμάτων προπληρωμής
  3. Διαχείριση κρατήσεων με αυτόματο υπολογισμό
  4. Στοιχεία δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ), επιτρόπου κλπ.
  5. Δυνατότητα έκδοσης μηχανογραφημένων επιταγών, εντολών πληρωμής σε τράπεζες κλπ.
 4. Ταμείο
  1. Πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων – Παράδοση επιταγών
  2. Διαχείριση παρακρατούμενων φόρων – απόδοση κρατήσεων
  3. Εισπράξεις
 5. Διαχείριση εσόδων
  1. Διαχείριση πωλήσεων
  2. Διαχείριση συναλλασσόμενων
 6. Διπλογραφική παρακολούθηση
  1. Δυνατότητα για ταυτόχρονη συν-λειτουργία Δημόσιου Λογιστικού (Λογαριασμοί Τάξεως – Ομάδα 0), Γενικής Λογιστικής (Ομάδα 1-8), Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9) με αυτόματη δημιουργία των λογιστικών άρθρων σε πραγματικό χρόνο και απ’ ευθείας σύνδεση κατά την χρονική στιγμή πραγματοποίησης της λογιστικής πράξης.
  2. Κατανομή αγορών, δαπανών, εσόδων με κριτήρια μερισμού στην αναλυτική λογιστική
  3. Υποστήριξη κλαδικών λογιστικών σχεδίων (ΕΛΓΣ ΠΔ 1123/1980, Π.Δ. 205/98, 315/99 κλπ.)
 7. Μητρώο παγίων – διαχείριση περιουσίας
  1. Αυτόματη ενημέρωση κατά την καταχώρηση τιμολογίου αγοράς
  2. Κωδικοποίηση, ονοματολογία, κατηγορία ένταξης
  3. Αρχική αξία κτήσης και μεταβολές
  4. Τόπος εγκατάστασης παγίου
  5. Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων και αναπόσβεστης αξίας παγίων (δυνατότητα επιλογής συντελεστών ανά κατηγορία παγίων, ορισμού διαστήματος απόσβεσης). Αυτόματη ενημέρωση των άρθρων αποσβέσεων της Γενικής Λογιστικής, κέντρων κόστους Αναλυτικής Λογιστικής και του αρχικού άρθρου έναρξης στη Γενική Λογιστική από τα δεδομένα της αρχικής απογραφής παγίων.
  6. Παρακολούθηση παγίων στοιχείων ανά φορέα επιχορήγησης, τμήμα και χειριστή.
  7. Εκτύπωση αποσβέσεων, βιβλίων παγίου κλπ. αναλυτικά και με ταξινόμηση με επιλεγμένο κριτήριο κλπ.
 8. Οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση έργων
  1. Ομαδοποίηση – Κατηγοριοποίηση Έργων
  2. Φορείς – Ποσοστά Επιχορηγήσεων
  3. Έντυπα Παρακολούθησης
  4. Παρακολούθηση έργων με ανάθεση
  5. Παρακολούθηση έργων με αυτεπιστασία
  6. Παρακολούθηση κόστους υλοποίησης
  7. Χρηματο-οικονομική παρακολούθηση ανά πηγή χρηματοδότησης
  8. Παρακολούθηση πιστώσεων
  9. Αποτελεσματική ταμειακή εικόνα
  10. Παρακολούθηση σχετιζόμενων τραπεζικών λογαριασμών
  11. Αναφορές παρακολούθησης εσόδου και κόστους έργου
 9. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης
  1. Δυνατότητα αναφορών εκτυπώσεων
  2. Σύστημα σχεδιασμού αναφορών
  3. Υποστήριξη εκτυπώσεων Crystal Reports
  4. Εργαλεία Εισαγωγής – Εξαγωγής
  5. Είσοδος και έξοδος από και προς εφαρμογές Windows (MS-Word, Excel κλπ.)
 10. Υποσύστημα παραγωγής εγγράφων
  1. Παραγωγή από το σύστημα όλων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των σχετικών λειτουργιών (έκθεση ανάληψης δαπάνης, πρωτόκολλα παραλαβής και καλής εκτέλεσης, τιμολόγια, βεβαιώσεις παρακρατούμενου φόρου, ειδοποιήσεις, λογαριασμοί, συμβάσεις, καταστάσεις κρατήσεων, ειδικά ημερολόγια κλπ.)
  2. Σύστημα σχεδιασμού και παραγωγής εγγράφων (document generator)
  3. Τήρηση όλων των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων της Γενικής και Δημόσιας Λογιστικής, στατιστικών στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 11. Σύστημα διαχείρισης εγγράφων (document management system)
  1. Συνδεδεμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων με δυνατότητα οργάνωσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας ψηφιακών εγγράφων που σχετίζονται με τις λειτουργίες της οικονομικής διαχείρισης.
  2. Δυνατότητα ψηφιοποίησης, ταξινόμησης, διαχείρισης και εκτύπωσης όλων των σχετικών εγγράφων (τιμολογίων κλπ.) για κάθε λειτουργία του συστήματος οικονομικής διαχείρισης.
 12. Επικοινωνία – διαλειτουργικότητα
  1. Διασύνδεση και αυτόματη ανάρτηση σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  2. Δυνατότητα παραγωγής αρχείων για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης.
  3. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.
  4. Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτους φορείς (τράπεζες, ΕΛΤΑ, ΚΕΠΥΟ κλπ.)
  5. Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών δια μέσου Web Banking και διαλειτουργικότητας με σύστημα ΔΙΑΣ
  6. Δυνατότητα υποστήριξης και διεπαφών με περιφερειακές εφαρμογές.

 

2.Απαιτήσεις υπηρεσιών Desktop as a Service

Λόγω της νησιωτικής φύσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της λειτουργίας των τοπικών παραρτημάτων της ΠΕΔ-ΙΝ αλλά και σταθμίζοντας το υψηλό συνολικό κόστος κτήσης, συντήρησης και χρήσης του απαιτούμενου εξοπλισμού για την λειτουργία του συστήματος οικονομικής διαχείρισης, κρίνεται σκόπιμη η μελλοντική αξιοποίηση των υπηρεσιών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (υπηρεσία Desktop as a Service κλπ.). Για το σκοπό αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για την προμήθεια του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης είναι η δυνατότητα λειτουργίας του σε cloud και η παροχή υπηρεσιών desktop as a service οι οποίες μέχρι την τελική εγκατάσταση της υπό προμήθειας εφαρμογής στο G-Cloud θα πρέπει να παρέχονται από τον ανάδοχο της παρούσας προμήθειας για διάστημα 5 μηνών.

Στις υπηρεσίες που απαιτούνται περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Φιλοξενία του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης σε Data-Center του αναδόχου για διάστημα 5 μηνών με δυνατότητα υποστήριξης από 5 έως 20 χρηστών.
 • Εγκατάσταση και αρχικοποίηση του συστήματος.
 • Υπηρεσίες χρήστη ανά μήνα για την χρήση του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης που θα περιλαμβάνουν:
  • Data storage per user με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής
  • Shared drive για τον φορέα με βάση τις ανάγκες της εφαρμογής
  • Microsoft Office Viewers
  • Μέχρι 3 Windows-based εφαρμογές
  • Guaranteed Service Level Agreement
  • 2nd and 3rd support
  • Antivirus protection
  • Secure 128-bit SSL Remote Access Encryption
  • Κάλυψη OS Licensing

 

3.Λοιπές Υπηρεσίες

Στις λοιπές υπηρεσίες που ζητούνται από τον ανάδοχο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 1. Εκπαίδευση: περιλαμβάνεται η εκπαίδευση που απαιτείται προς το προσωπικό της ΠΕΔ-ΙΝ για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
 2. Παραμετροποίηση – Προσαρμογή, Υποστήριξη Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας: εγκατάσταση, διαμόρφωση και παραμετροποίηση των εφαρμογών στο cloud, επιθεώρηση και έλεγχος κατά την παραγωγική λειτουργία καθώς και παράδοση υλικού τεκμηρίωσης (εγχειρίδια, εκπαιδευτικό υλικό).
 3. Εγγύηση: αφορά στην δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας για την εφαρμογή στην οποία περιλαμβάνονται η παροχή βελτιωμένων εκδόσεων και διορθωτικών εκδόσεων και η τεχνική υποστήριξη το φορέα. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ρητώς η διάρκεια της προσφερόμενης δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας.
 4. Συντήρηση – υποστήριξη: περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος μετά το πέρας της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας με την σύναψη συμβολαίου συντήρησης. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ρητώς το ετήσιο κόστος συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής.

 

4.Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς

Η ΠΕΔ-ΙΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραμέτρων που επηρεάζουν το κόστος της οικονομικής προσφοράς (αριθμός χρηστών, αριθμός συνδέσεων, διάρκεια παροχής υπηρεσιών Cloud / Desktop as a Service κλπ.), σύμφωνα με τις ανάγκες της και πάντα εντός του προβλεπόμενου συνολικού κόστους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του τελικού ποσού κατακύρωσης της προμήθειας βάση των προσφερόμενων τιμών. Η τροποποίηση μπορεί να αφορά αύξηση ή μείωση των σχετικών παραμέτρων.

Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των οικονομικών στοιχείων των προσφορών που καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 1. Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους της οικονομικής προσφοράς θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα του κόστους των ακόλουθων στοιχείων:
  1. Προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης
  2. Προμήθεια υπηρεσιών Cloud / Desktop as a Service
  3. Προμήθεια υπηρεσιών εκπαίδευσης, παραμετροποίησης, εγγύησης – συντήρησης του συστήματος.
 2. Για τον υπολογισμό κόστους του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στην υποστήριξη πέντε (5) χρηστών. Το κόστος για κάθε χρήστη πέρα των 5 χρηστών και μέχρι του συνολικού αριθμού 20 χρηστών θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά για τον υπολογισμό τυχόν επιπλέον θέσεων εργασίας που δύναται να απαιτηθούν στο μέλλον, ωστόσο το επιπλέον κόστος αυτό δεν υπολογίζεται στην σύγκριση των οικονομικών προσφορών.
 3. Για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών Cloud / Desktop as a Service οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στην υποστήριξη πέντε (5) χρηστών για πέντε (5) μήνες. Το κόστος για κάθε χρήστη πέρα των 5 χρηστών και μέχρι του συνολικού αριθμού 20 χρηστών και για κάθε επιπλέον μήνα θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά για τον υπολογισμό τυχόν επιπλέον θέσεων εργασίας που δύναται να απαιτηθούν ή τυχόν μεγαλύτερης διάρκειας φιλοξενίας στο cloud, ωστόσο το επιπλέον κόστος αυτό δεν υπολογίζεται στην σύγκριση των οικονομικών προσφορών.
 4. Για τον υπολογισμό του κόστους των υπηρεσιών εκπαίδευσης, παραμετροποίησης, εγγύησης – συντήρησης του συστήματος αθροίζεται το κόστος των επιμέρους προσφερόμενων υπηρεσιών ενώ για το κόστος συντήρησης υπολογίζεται το κόστος ετήσιας συντήρησης επί πέντε έτη αφαιρουμένης τη διάρκειας δωρεάν εγγύησης.
 5. Το συνολικό κόστος της εφαρμογής και των σχετικών υπηρεσιών (καθαρή αξία και συνολική αξία με ΦΠΑ) όπως υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στην οικονομική προσφορά. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω συνολικό κόστος της εφαρμογής αναφέρεται με σκοπό την αντικειμενική σύγκριση των οικονομικών προσφορών και δεν είναι το τελικό ποσό κατακύρωσης της σύμβασης αφού αυτή δεν θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συντήρησης μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνει τυχόν τροποποιήσεις στον αριθμό χρηστών, την διάρκεια των υπηρεσιών Cloud / Desktop as a Service κλπ.
 6. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ποσό κατακύρωσης της σύμβασης δεν δύναται να ξεπερνάει το ποσό 16.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οικονομικές προσφορές στις οποίες το συνολικό κόστος βάση των ανωτέρω στοιχείων, αφαιρουμένου του κόστους ετήσιας συντήρησης, ξεπερνάει το ποσό των 16.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται.

 

5.Διευκρινίσεις

 

Η διάρκεια ισχύος της προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

Προσφορές που δεν καλύπτουν τα ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά (ενότητες 1, 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος) θα απορρίπτονται και τα οικονομικά στοιχεία τους δεν θα αξιολογούνται.

 

Όλες οι προσφορές που καλύπτουν τα ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά (ενότητες 1, 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος) – ανεξαρτήτως τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικών ή προδιαγραφών – θα αξιολογούνται με βάση το οικονομικό μέρος της προσφοράς και η προμήθεια θα κατακυρωθεί στην εταιρία που προσφέρει το χαμηλότερο συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς όπως ορίζεται ανωτέρω.

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από το σύνολο ή μέρος της παρούσας προμήθειας και/ή ακύρωσης της, αζημίως, σε οιαδήποτε φάση πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει την αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και του παραρτήματος της.