Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τα έργα 4Plus και Craft Lab

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Λιβιτσάνου Γεωργία

Κέρκυρα, 8 Μαρτίου 2019

Τηλ.: 2645023330

Email: lefkada [ at ] ped-in.gr

Αριθ. Πρωτ.: 130

Προς:

Ανάρτηση ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ

www.ped-in.gr

 

ΑΔΑ: 6ΨΨΘΟΞΒΚ-46Μ

Αρχείο Word

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ. 75/2011 «Περί της Συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΠΕΔ - ΚΕΔΕ)».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α' 28) : Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.
 5. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206), όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 6. Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
 8. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4182/2013.
 9. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 10. Την Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016).
 11. Τα Programme Manual του Interreg Cooperation Programme Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020.
 12. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
 13. Την Σ.Α.Ε. 93905/10-9-2018 Απόφαση εγγραφής του έργου CRAFT LAB στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2018ΕΠ32260012 (ΑΔΑ 73ΟΗ465ΧΙ8-3Υ5).
 14. Την Σ.Α.Ε. 84263-03/08/2018 Απόφαση εγγραφής του έργου 4PLUS στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2018ΕΠ52260006  (ΑΔΑ ΩΠΔΨ465ΧΙ8-Ξ69).
 15. Την πίστωση 36.000,00€ για δαπάνες προσωπικού όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο A.F. του έργου CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design  (MIS IDENTIFICATION CODE: 5003879) και συγκεκριμένα στα παραδοτέα 1.4.2, 2.4.2, 2.4.3, 3.4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 5.4.1, 5.4.2.
 16. Την πίστωση 11.885,50€ για δαπάνες προσωπικού όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο A.F. του έργου 4PLUS - Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All (MIS IDENTIFICATION CODE: 5030829) και συγκεκριμένα στα παραδοτέα 1.2.2, 2.2.1, 2.2.5, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5.
 17. Την εξειδίκευση των δαπανών όπως αναλυτικά περιγράφονται στα εγκεκριμένα  JUSTIFICATION OF BUDGET COST των έργων.
 18. Την 8-3β/04.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία η σχετική πίστωση για το έργο CRAFT LAB εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ.
 19. Την 8-3α/04.10.2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ με την οποία η σχετική πίστωση για το έργο 4PLUS εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔ-ΙΝ.
 20. Την απόφαση Δ.Σ. 7γ/8.3.2019 με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η συγκεκριμένη πρόσκληση, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας προκήρυξης, προϋπολογισμού 47.885,50€.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων για την υποστήριξη των έργων CRAFTLAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design και 4PLUS - Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All και συγκεκριμένα των παρακάτω ατόμων, σύμφωνα με τον πίνακα:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

100

ΠΕ  Διοικητικού με εξειδίκευση στην διοικητική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

1 Θέση

Λευκάδα

101

ΠΕ  Διοικητικού

1 Θέση

Λευκάδα

 

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν θα ισχύουν μέχρι τη λήξη κάθε έργου (15/04/2020 για το έργο CRAFT LAB και 23/05/2020 για το έργο 4PLUS) και με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου), για την υλοποίηση των παρακάτω Έργων:

 

1) Πρόγραμμα: INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Τίτλος Έργου: CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design.

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο CRAFT LAB έχει ως στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων μέσω της εκ νέου γνωριμίας με παραδοσιακά επαγγέλματα και δεξιότητες στους τομείς της κεραμικής, του ψηφιδωτού και του υφαντού, ενισχύοντας την αξία της κοινής καλλιτεχνικής κληρονομιάς και πολιτιστικής ταυτότητας της Απουλίας και της Ελλάδας. Το έργο στοχεύει  στην ενίσχυση της πολιτιστικής και παραγωγικής διασυνοριακής συνεργασίας, ενεργοποιώντας καινοτόμα start-up εργαστήρια που στοχεύουν στην αναβίωση των παλιών τεχνών του πηλού, της κεραμικής, του ψηφιδωτού και των υφαντών. Η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ένα συνεργατικό μείγμα τεχνών και χειροτεχνιών, επιλέγοντας 6 σημεία/ βάσεις όπου τα ‘πειραματικά εργαστήρια’/ ατελιέ θα εγκατασταθούν, για να φιλοξενήσουν νέους καλλιτέχνες οι οποίοι θα προωθήσουν την επιχειρηματικότητα των νέων και θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες στους τομείς παρέμβασης. Συνεπώς, το έργο στοχεύει στο συγκερασμό των παλιών παραδοσιακών τεχνών με τη νέα τεχνολογία και το σχέδιο. Το κοινό-στόχος θα αποτελείται από νέους καλλιτέχνες και ανέργους, σχεδιαστές, επαγγελματίες καλλιτέχνες και παραδοσιακούς χειροτέχνες.

Λήξη Έργου: 15/04/2020

 

2) Πρόγραμμα: INTERREG IPA Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020

Τίτλος Έργου: 4PLUS - Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All.

Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση σχεδίου πολιτικής προστασίας δημοτών και επισκεπτών με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα έναντι φυσικών ή/και τεχνολογικών καταστροφών (με έμφαση σε (δασικές) πυρκαγιές, καύσωνες, ισχυρούς ανέμους & ασφάλεια λουόμενων, πλημμύρες, μεταφορά Αφρικάνικης σκόνης και άλλων αλλεργιογόνων παραγόντων, αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών ρύπανσης, σεισμούς, κ.λπ.), αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για την ενημέρωση, ειδοποίηση και υποστήριξη των σχετικών ομάδων πληθυσμού με ηλεκτρονικά μέσα και σε μορφές προσβάσιμες σε αυτές και για την υλοποίηση δοκιμαστικών ασκήσεων.

Λήξη Έργου: 23/05/2020

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μόνο για έναν κωδικό απασχόλησης και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα, απευθύνοντάς την υπόψη της κας Λιβιτσάνου Γεωργίας  (Τηλ: 2645023330, Email: lefkada@ped-in.gr), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ιστοχώρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων www.ped-in.gr (από  9.3.2019 έως 19.3.2019 και ώρα 14.00).

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει :

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.

Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101, του επιπέδου: Γ1 ή Γ2 ΕΠΙΠΕΔΟ:            

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

β) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή στράτευσης για διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

δ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

στ) Εντοπιότητα στον Νομό Λευκάδας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100 και 101

ΠΕ Διοικητικού

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,  γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Γ) Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο Γ2).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Ε) Εμπειρία στην διοικητική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101

Δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη  στο άρθρο 6 παρ. 8  του Ν. 2527/97, όπως ισχύουν.

 • Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός της μεγαλύτερης συνάφειας των τίτλων σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας που εκδίδει την προκήρυξη.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

α. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110.

β. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες.

γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατό (100) μονάδες.

δ. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενο κωδικό απασχόλησης 100, βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στην διοικητική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

ε. Εντοπιότητα: Ο υποψήφιος δηλώνει την ένδειξη «1» στα προβλεπόμενα κελιά του πεδίου 16., μόνο εφόσον διαθέτει εντοπιότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κριτήριο της εντοπιότητας εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις επιλογής υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φορείς οι οποίοι βρίσκονται στους νομούς ή νησιά ή παραμεθόριες περιοχές που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (π.χ., στους παραμεθόριους νομούς της Θράκης ή στα νησιά των Κυκλάδων και της περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ.λπ.) καθώς και στους δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων. Στις περιπτώσεις αυτές προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των ανωτέρω περιοχών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (που επισυνάπτεται στο τέλος) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα απαραίτητα και πρόσθετα προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας). Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

δ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας για τον κωδικό απασχόλησης 100.

1. Βαθμολογούμενη εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στην διοικητική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους.

2. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

• Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και

• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

ε) Υπεύθυνη  Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία θα αναφέρεται

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής  είναι ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

2.Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται  στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

 Παρατηρήσεις:

1. Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι η ισχύς των αναγραφόμενων στοιχείων της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση δήλωσης ψευδών ή ανακριβών στοιχείων η Υπηρεσία θα προβεί σε εφαρμογή όλων των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Η Υπηρεσία δύναται να διασταυρώνει την αλήθεια των αναγραφόμενων στις υπεύθυνες δηλώσεις και σε άλλα παραστατικά στοιχεία μέσω έγγραφης επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με εργοδότες και με άλλους φορείς.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν απαιτείται να έχουν καθημερινή παρουσία στο χώρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, Φιλαρμονικής 23, στην Λευκάδα, Τ.Κ. 31100, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό της ΠΕΔ-ΙΝ και να συμμετέχουν στις συναντήσεις και συσκέψεις του έργου, όπου και όταν πραγματοποιούνται και όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Για τίτλους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης περί αντιστοιχίας και ισοτιμίας (όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ).

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο είκοσι (20) ευρώ που έχει εκδοθεί από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της Υπηρεσίας. Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση δικαίωσης των ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.

 

ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) αμέσως με την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης ξεχωριστά για τους δυο κωδικούς απασχόλησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης.

Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΑ

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που θα συναφθούν θα ισχύουν μέχρι τη λήξη κάθε έργου (15/04/2020 για το έργο CRAFT LAB και 23/05/2020 για το έργο 4PLUS) και με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης του έργου).

Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη, δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα, θα ακολουθεί το ωράριο των υπολοίπων υπαλλήλων και θα παρέχεται στο γραφείο του Παραρτήματος της ΠΕΔ-ΙΝ στην Λευκάδα, διεύθυνση Φιλαρμονικής 23, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα.

Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα καταβάλλεται μηνιαίως και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. 7341.003 Πρόγραμμα 4plus και 7341.004 Πρόγραμμα CRAFT LAB.

        

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά την διαδικασία πρόσληψης προκύψει θέμα, το οποίο δεν καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ανατρέξει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διάταξη, κανονισμό κ.α. που είναι σχετική με το θέμα αυτό.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της ΠΕΔ-ΙΝ  (http://www.ped-in.gr ).

 

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Ι.Ν.

 

 

 

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ: ΠΕΔ-ΙΝ

 

                                     ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υποψηφίου για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ       /2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: …..

 

Επιλογή θέσης απασχόλησης (περιοχή): ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

1.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ:  (κεφαλ.) ……………………………………

2.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: (κεφαλ.) …………………………

3.  ΟΝΟΜΑ -ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: (κεφαλ.) ………………………

4. ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤ:  ……...................... 5.ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ……………

6. ΑΦΜ: ……………… 7.Δ.Ο.Υ:………………………… 8.Α.Μ.Κ.Α:.……..………….

9. ΟΔΟΣ: ……………………………………….. 10.ΑΡΙΘΜΟΣ ……

11. ΠΟΛΗ ……………………… 12.Τ.Κ .…….    13. ΝΟΜΟΣ:  ………………..

14. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: α) ………...…..….               β)………………………………...

15. E-MAIL:  …………………………………………………………………..

16. ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (εντοπιότητα) : …


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Α. Τίτλος Σπουδών

α/α

Τίτλος

Ίδρυμα

Βαθμός

Έτος κτήσης

Α1

 

 

 

 

 

 

Β.  Αγγλική Γλώσσα

α/α

Γλώσσα

Επίπεδο

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

Β1

 

 

 

 

 

Γ.  Γνώση χρήσης Η/Υ

α/α

Τίτλος Πιστοποιητικού

Φορέας που το εξέδωσε

Γ1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Δ. Μεταπτυχιακός Τίτλος

α/α

Ίδρυμα

Έτος κτήσης

Ειδικότητα/εξειδίκευση/τίτλος

Δ1

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 100

Ε. Εμπειρία

α/α

Από

Έως

Μήνες απασχόλησης

Φορέας/Εργοδότης

Ειδικότητα - Καθήκοντα (συνοπτικά)

Ε1

 

 

 

 

 

Ε2

 

 

 

 

 

Ε3

 

 

 

 

 

Ε4

 

 

 

 

 

Ε5

 

 

 

 

 

Ε6

 

 

 

 

 

Ε7

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

1. ………………………………………………….   2…………………………………………………….

3.………………………………………………….. 4…………..………………………………...............

5. ………………………………………………….  6.................................................................................

7. .............................................................................

 

 

Ο/Η υποψήφι………..

           (Υπογραφή)

Ημερομηνία ……………………………