Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»

 

Κέρκυρα, 07/11/2014

Αρ.Πρωτ.: 414

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

“Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»”

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 

Τίτλος

Συμπ. ΦΠΑ

Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»

20.049,00 €

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας» με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης προσφορά.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.049,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ήτοι 16.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως και ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες έντυπο της προκήρυξης από τα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, Νικηφόρου Θεοτόκη 154, ΤΚ 49100, Κέρκυρα (τηλέφωνο: +30 26610-49008, τηλεομοιοτυπία: +30 26610-81823), καθώς και στα γραφεία του Παραρτήματος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων στην Λευκάδα, Φιλαρμονικής 23, ΤΚ 31100, Λευκάδα (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεομοιοτυπία: +30 26450-25260) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 19/11/2012. Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου [ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)]. Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων: http://www.ped-in.gr.

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 1/12/2014 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 11:00 είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού και στην συντήρησή του, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

 

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι :

 

1. Η σύνταξη μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

2. Η σύνταξη μελέτης μετεγκατάστασης δέκα παλιών σημείων σε δέκα νέα κτίρια.

3. Εργασίες μετεγκτάστασης των δέκα σημείων στα αντίστοιχα επιλεγμένα κτίρια (περιλαμβάνει και τα παρελκόμενα υλικά εγκατάστασης)

4. Αλλαγή 20 κουτιών εξωτερικού χώρου, που έχουν παραβιαστεί και έχουν χάσει την στεγανότητα τους

5. Εργασίες συντήρησης σε όλο το υφιστάμενο δίκτυο.

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσης αξίας του έργου στο οποίο υποβάλλουν προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι:

Τίτλος

Συμπ. ΦΠΑ

Μετεγκατάσταση και συντήρηση του έργου: «Προώθηση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Εφαρμογών με χρήση Wi-Fi HOT SPOTS στην ΤΕΔΚ Λευκάδας»

1.002,45 €

 

 

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλ. πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τον κ. Σταματέλλο Νικόλαο, υπάλληλο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων στο Παράρτημα Λευκάδας (τηλέφωνο: +30 26450-23330, τηλεομοιοτυπία: +30 26450-25260, e-mail: lefkada@ped-in.gr).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

PDF
(1.41 MB)