Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Διευκρινήσεις για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες:

Γιώργος Κρεμμύδας,
kremmydas@ped-in.gr
Τηλ: 697 405 2823

Κέρκυρα 22/08/2018

Αριθμ. Πρωτ. 525

 

 

Ανάρτηση:

Ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ
www.ped-in.gr

 

Θέμα:

Διευκρινήσεις για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

 

Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων που υπεβλήθησαν από τους ενδιαφερόμενους για την με Α.Π. 504/14.08.2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (που έχει αναρτηθεί από 14.08.2018 στη διεύθυνση ped-in.gr/node/217) κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή τόσο το κείμενο της πρόσκλησης όσο και το σχετικό παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθ’ ότι αμφότερα περιέχουν σημαντικά στοιχεία για το υπό προμήθεια σύστημα.
  2. Η απαίτηση 1.ii (παράρτημα, σελ. 3) αναφέρεται στη δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των εγγραφών του προϋπολογισμού υπό τη μορφή υπολογιστικού φύλλου και τη δυνατότητα εξαγωγής του (για επεξεργασία) και εισαγωγής του (για ενημέρωση των εγγραφών).
  3. Η απαίτηση 3.iv (παράρτημα, σελ. 3) αφορά στην δυνητική εφαρμογή των όσων ήδη ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τα στοιχεία δημοσιονομικού ελέγχου (ΥΔΕ), επιτρόπου κλπ. και δεν απαιτείται κάποια άλλη ιδιαίτερη διαδικασία.
  4. Για την απαίτηση 3.v (παράρτημα, σελ. 3) διευκρινίζεται ότι το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας παραμετροποιήσιμων εγγράφων προς εκτύπωση όπως μηχανογραφημένων επιταγών, εντολών πληρωμής σε τράπεζες, εξουσιοδοτήσεων υπαλλήλου για την κατάθεση σε λογαριασμό του δικαιούχου κλπ. προκειμένου να υποστηρίζονται οι αντίστοιχες συναλλαγές μέσω τραπεζών.
  5. Η απαίτηση 8 (παράρτημα, σελ. 4) αφορά αποκλειστικά στην οικονομική παρακολούθηση και στην οικονομική διαχείριση των έργων. Δεν απαιτείται γενική παρακολούθηση και γενική διαχείριση έργων παρά μόνο του οικονομικού αντικειμένου τους σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία της απαίτησης 8 (υπο-απαιτήσεις 8.i έως 8.xi)
  6. Η απαίτηση 11 (παράρτημα, σελ. 4 – 5) αναφέρεται στην δυνατότητα του υπό προμήθεια συστήματος να ενσωματώνει και να διαχειρίζεται έγγραφα, σχετικά με τις κινήσεις της οικονομικής διαχείρισης, που δεν παράγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από το σύστημα (π.χ. συσχέτιση/επισύναψη στα εντάλματα σχετικών τιμολογιών / παραστατικών που έχουν ψηφιοποιηθεί από τα πρωτότυπα). Δεν απαιτείται εφαρμογή για διαχείριση εγγράφων εκτός των αναγκών του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης. Ωστόσο το αν η προτεινόμενη κάλυψη της απαίτησης υλοποιείται με ανεξάρτητη διασυνδεδεμένη εφαρμογή, υποσύστημα, άρθρωμα ή με εσωτερική λειτουργία του συστήματος επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του συντάκτη της προσφοράς.
  7. Η απαίτηση 12.v (παράρτημα, σελ. 5) αναφέρεται στις πληρωμές που διενεργεί η ΠΕΔ-ΙΝ.
  8. Η απαίτηση 12.vi (παράρτημα, σελ. 5) αναφέρεται στην δυνατότητα της εφαρμογής να υποστηρίξει διεπαφές με εφαρμογές όπως ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων κλπ.

 

Γραφείο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης
της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων