Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου»

Κέρκυρα, 07.03.2019

Αρ. Πρωτ.: 105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με Αρ. Πρωτ. 6356/06.03.2019, έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου», προϋπολογισμού 2.253.555,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13), την Παρασκευή 08 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου».

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ