Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας

Κέρκυρα 16.06.2021

Αρ. Πρωτ.: 850

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την υπ. αρ. 9-12/29.11.2019, απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. To με αριθμό πρωτ. 339/19.05.2021, έγγραφο του ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ, για τον ορισμό εκπροσώπου καθώς και του αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα της προαίρεσης) 33.963.294,14 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24%,

5. Τη με αρ. 6-11/07.06.2021 απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ με θέμα: Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ-ΙΝ στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου  «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας».

 

6. Τη με αρ. πρωτ. 837/15.06.2021, επιστολή παραίτησης του κου Κωνσταντίνου Γρηγορόπουλου, Δημοτ. Συμβούλου Βόρειας Κέρκυρας και Γραμματέα της ΠΕΔ-ΙΝ, από αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΔ-ΙΝ στην Επιτροπή Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου,

Γνωστοποιούμε ότι κατά τη διάρκεια της κατεπείγουσας  συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, θα διεξαχθεί εκ νέου η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός αναπληρωματικού μέλους-εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, από το Μητρώο Μελών για Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 Ν.4412/2016, προκειμένου να συμμετέχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας», συνολικής εκτιμώμενης αξίας (με το δικαίωμα της προαίρεσης) 33.963.294,14 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 24%.

 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ