Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργων προϋπολογισμού αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ του Δήμου Κεφαλλονιάς

Κέρκυρα, 07.02.2018

Αρ.Πρωτ.:71

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με αρ. πρωτ. 2076/25.01.2018 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Κεφαλλονιάς, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, του  Δήμου Κεφαλλονιάς,

   Γνωστοποιούμε ότι στο  Δημαρχείο Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι την  Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:30, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους-εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα  συμμετέχουν  σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, του Δήμου Κεφαλλονιάς,

   Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ