Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Συγκέντρωση Οικονομικών Προσφορών για τα Υποέργα της Πράξης «CULTURALION», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ49, του Π.Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014–2020

Λευκάδα, 31/05/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 336

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πετούσης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 26450-23330
E-mail: petousis@ped-in.gr

Ανάρτηση
Ιστοσελίδα ΠΕΔ-ΙΝ (www.ped-in.gr)

 

Θέμα:   Συγκέντρωση Οικονομικών Προσφορών για τα Υποέργα της Πράξης «CULTURALION», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΟΝ49, του Π.Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014 – 2020.

 

Η ΠΕΔ-ΙΝ, στο πλαίσιο της υποβολής της Πράξης CULTURALION, συγκεντρώνει οικονομικές προσφορές για τα Υποέργα της Πράξης.

Παρακαλούμε θερμά όπως μας αποστείλετε τις προσφορές σας για τα Υποέργα του θέματος.

Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα του κάθε Υποέργου αναλύονται ως εξής:

 


Υποέργο 1Α
 

Ενότητα Εργασίας 2

Καταγραφή Πολιτιστικών Πόρων

Η εργασία αφορά τη διερεύνηση και καταγραφή όλων των εντοπίσιμων και προσβάσιμων κατά κάθε έννοια πολιτιστικών πόρων των Ιονίων Νήσων (Μουσείων, Αρχαιολογικών χώρων, Μνημείων, ιστορικών κτηρίων, εκκλησιών, κτλ.), σε συμφωνία με τους Δήμους της περιοχής. Η καταγραφή θα γίνει κατά Δήμο (για τη διευκόλυνση του ελέγχου) και θα πρέπει επιπλέον να οργανωθούν και τέσσερις (4) ηλεκτρονικές ολιγοήμερες τοπικές διαβουλεύσεις (με επίκεντρο τους βασικούς μεγάλους Δήμους) για να εξασφαλιστεί η άκρως σημαντική συνδρομή των πολιτών. Εν συνεχεία θα γίνει συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού των διαβουλεύσεων. Τέλος, το αποτέλεσμα των δύο διαδικασιών (διερεύνηση – καταγραφή σε συμφωνία με τους Δήμους και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις) θα συντεθεί για να προκύψει η τελική λίστα των πόρων, στην οποία θα ιεραρχηθούν οι πρώτοι διακόσιοι υψηλού ενδιαφέροντος και σημαντικότητας και όλοι οι υπόλοιποι ως δευτερεύοντες για την σταδιακή μελλοντική επέκταση του περιεχομένου της εφαρμογής.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 550

Παραδοτέο: (Π2.1) Έκθεση Καταγραφής Πολιτιστικών Πόρων

Διάρκεια Υλοποίησης: Έξι (6) μήνες

 

Ενότητα Εργασίας 4

Καταγραφή Καταλυμάτων, Χώρων Εστίασης και Επισκέψιμων Επιχειρήσεων

Θα σχεδιαστεί, προγραμματιστεί και υλοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις (καταλύματα, χώρους εστίασης και επισκέψιμες επιχειρήσεις) που βρίσκονται σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων (όπως θα αποφασιστεί από την ΠΕΔ-ΙΝ) πέριξ της κάθε πολιτιστικής διαδρομής που θα σχεδιαστεί. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν με φόρμες, θα συγκεντρωθούν και θα οργανωθούν σε ενιαία βάση δεδομένων με κωδικοποίηση ομαδοποιήσεων για χρήση φίλτρων. Το φωτογραφικό υλικό θα οργανωθεί σε φακέλους με παραπομπές από τη βάση δεδομένων.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 550

Παραδοτέο: (Π4.1) Ολοκληρωμένο Αρχείο Δεδομένων και Φωτογραφιών Επιχειρήσεων

Διάρκεια Υλοποίησης: Έξι (6) μήνες

 

 

Υποέργο 1Β

Ενότητα Εργασίας 5

Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση Διαδρομών και Πολιτιστικών Πόρων

Οργάνωση, προγραμματισμός φωτογραφίσεων και βιντεοσκοπήσεων, και φωτογράφιση κάθε σημαντικού σημείου των τριάντα (30) πολιτιστικών διαδρομών, φωτογράφιση κάθε πολιτιστικού πόρου των τριάντα (30) πολιτιστικών διαδρομών, πλήρης βιντεοσκόπηση των τριάντα (30) πολιτιστικών διαδρομών (συμπ. βιντεοσκοπήσεων με drone). Δημιουργία ολοκληρωμένου αξιοποιήσιμου αρχείου με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή, τους πόρους, τις γεωγραφικές θέσεις, και άλλα δεδομένα.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 3.100

Παραδοτέο: (Π5.1) Ολοκληρωμένο Φωτογραφικό και Βιντεοσκοπικό Αρχείο

Διάρκεια Υλοποίησης: Δώδεκα (12) μήνες

 

Ενότητα Εργασίας 9

Προώθηση

Οι εργασίες αφορούν: α) το σχεδιασμό και τη λειτουργία ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση του έργου, β) την ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδων κοινωνικών δικτύων, συγκεκριμένα facebook, twitter, instagram και linkedin, γ) την οργάνωση και υλοποίηση τεσσάρων (4) ενημερωτικών ημερίδων στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 1.000

Παραδοτέα: (Π9.1) ειδική ιστοσελίδα, (Π9.2) σελίδες κοινωνικών δικτύων, (Π9.3) πραγματοποίηση τεσσάρων (4) Ενημερωτικών Ημερίδων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Διάρκεια Υλοποίησης: Τριάντα Έξι (36) μήνες

 

 

Υποέργο 2

Ενότητα Εργασίας 1

Διερεύνηση Πολιτιστικού Αποθέματος Ιονίων Νήσων, Ανάπτυξη Θεματικών Τίτλων Πολιτιστικών Διαδρομών και Οριοθέτησή τους ως Νησιωτικές ή Διανησιωτικές

Η εργασία αφορά σε ενδελεχή γενική διερεύνηση του πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων, ανάπτυξη τριάντα (30) θεματικών τίτλων πολιτιστικών διαδρομών, οριοθέτησή τους ως νησιωτικές ή διανησιωτικές, οριστικοποίησή τους σε συμφωνία με τους Δήμους και αιτιολόγηση επιλογών.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 350

Παραδοτέο: (Π1.1) Έκθεση Θεματικών Τίτλων Πολιτιστικών Διαδρομών, Οριοθέτησης σε Νησιωτικές και Διανησιωτικές και Αιτιολόγησης Επιλογών

Διάρκεια Υλοποίησης: Έξι (6) μήνες

 

Ενότητα Εργασίας 6

Συγκέντρωση Υλικού και Εκπόνηση Κειμένων

Αναζήτηση - συγκέντρωση υλικού και εκπόνηση πρωτότυπων κειμένων για τους πολιτιστικούς πόρους των Ιονίων Νήσων.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 6.000

Παραδοτέο: (Π6.1) Πλήρες αρχείο κειμένων για τους πόρους στην Ελληνική γλώσσα

Διάρκεια Υλοποίησης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες

 

 

Υποέργο 3

Ενότητα Εργασίας 3

Ψηφιακή Χαρτογραφική Αποτύπωση Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών

Ψηφιακή χάραξη (σε χαρτογραφικό ηπειρωτικό και θαλάσσιο υπόβαθρο) τριάντα (30) νησιωτικών και διανησιωτικών πολιτιστικών διαδρομών που θα υποδειχθούν.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 3.200

Παραδοτέο: (Π3.1) Ψηφιακοί Χάρτες τριάντα (30) Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών

Διάρκεια Υλοποίησης: Τέσσερις (4) μήνες

 

 

Υποέργο 4

Ενότητα Εργασίας 7

Μεταφράσεις

Μετάφραση του υλικού (200 καταχωρήσεις Χ 200 λέξεις = 40.000 λέξεις) σε έξι (6) γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Κινέζικα και Γαλλικά.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 3.600

Παραδοτέο: (Π7.1) Ολοκληρωμένο αρχείο μεταφρασμένων κειμένων για τους πολιτιστικούς πόρους σε έξι γλώσσες

Διάρκεια Υλοποίησης: Είκοσι (20) μήνες

 

 

Υποέργο 5

Ενότητα Εργασίας 8

Εφαρμογή Ψηφιακής Διαδραστικής Ξενάγησης

Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης on-the-go & at-home (downloadable έκδοση για iOS και Android συσκευές), testings και τεχνική υποστήριξη λειτουργίας.

Παραδοτέο: (Π8.1) Εφαρμογή ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης

Διάρκεια Υλοποίησης: Είκοσι πέντε (25) μήνες

 

 

Υποέργο 6

Ενότητα Εργασίας 10

Υλικό Προβολής

Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίου σε 5.000 αντίτυπα, παραγωγή 100 αναμνηστικών usb sticks, παραγωγή 50 καπέλων και 50 backpacks, παραγωγή δέκα (10) promo videos.

Προσέγγιση Ωρών Εργασίας: 2.000

Παραδοτέο: (Π10.1) φυλλάδιο ενημέρωσης και αναμνηστικά, (Π10.2) δέκα (10) promo videos

Διάρκεια Υλοποίησης: Επτά (7) μήνες

 

 

Υποέργο 7

Ενότητα Εργασίας 5

Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση Διαδρομών και Πολιτιστικών Πόρων

Προμήθεια εξοπλισμού:

- 2 Φορητούς σταθμούς εργασίας (laptop) επεξεργασίας βίντεο, ήχου και εικόνας.

- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή dSLR και φακούς υψηλής απόδοσης.

- Ψηφιακή μηχανή λήψης βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4Κ)

- Drone λήψης φωτογραφιών και βίντεο.

Ανάλυση Εξοπλισμού:

Φορητοί υπολογιστές υψηλής απόδοσης και πιστότητας για την επεξεργασία εικόνων, βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4K) και ήχου. Ελάχιστες προδιαγραφές: διπύρηνος επεξεργαστής 3.3GHz, μνήμη 16Gb 2133MHz, σκληρός δίσκος SSD 1Tb PCIe, 4 θύρες σύνδεσης περιφερειακών 3 ταχύτητας 40Gbps ή ανώτερης και λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, ήχου και εικόνας.

 

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου dSLR σώμα και φακοί.

Ελάχιστες προδιαγραφές: Ψηφιακός αισθητήρας πλήρους μεγέθους (full-frame) τύπου CMOS ανάλυσης 45,5megapixel ή ανώτερη. ISO 64-25.600 επεκτάσιμο σε 32-102.400. Καταγραφή βίντεο 4K (3.840 x 2.160) σε 30p ή 24p. Σύστημα αυτόματης εστίασης Dual Pixel CMOS AF. Οθόνη αφής με δυνατότητα επιλογής της περιοχής αυτόματης εστίασης. Ταχύτητα συνεχούς λήψης 7fps. Ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi®. Σύστημα μέτρησης έκθεσης αισθητήρα 150.000 σημείων. Αποθήκευση αρχείων σε κάρτες μνήμης XQD και SD.

Φακός 1: full frame 16-35mm f/4

Φακός 2: full frame 200-500mm f/5.6

Φακός 3: full frame 200mm f/4 Micro

Φακός 4: full frame 135mm f/2

 

Ψηφιακή μηχανή δράσης υψηλής ανάλυσης (4K action camera).

Ελάχιστες προδιαγραφές: οθόνη αφής, Wi-Fi®, GPS, σταθεροποιητής εικόνας, ασύρματη προβολή σε κινητό ή tablet, δυνατότητα λήψης φωτογραφίας, λήψη βίντεο ultra HD (4K video), αδιάβροχη / υποβρύχια.

 

Drone λήψης φωτογραφιών και video.

Ελάχιστες προδιαγραφές: ενσωματωμένη κάμερα, χρόνος λειτουργίας τουλάχιστον 30λεπτά, ακτίνα τηλεχειρισμού 7km, αισθητήρας CMOS 20Mpixel, ανάλυση βίντεο 4K 60fps, εντοπισμός εμποδίων 5 κατευθύνσεων, τηλεχειριστήριο με οθόνη.

Διάρκεια Υλοποίησης: Δυο (2) μήνες

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης

Δήμαρχος Κεφαλλονιάς