Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού Προβολής της Πράξης CRAFT LAB

Πληροφορίες:

Πετούσης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 26450-23330

E-mail: petousis@ped-in.gr

Κέρκυρα, 02/10/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1327

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών

 

Για την Προμήθεια Προωθητικού Υλικού Προβολής της Πράξης «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design», με MIS 5003879, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 3.000,00€.

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Υποέργου 2.4.1 της Πράξης «CRAFT LAB - Residences on the way from products to the Adri-Ionian design»,

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (για όλα τα Τμήματα ή μέρος αυτών) για την ανάθεση προμήθειας Προωθητικού Υλικού Προβολής, έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της ΠΕΔ-ΙΝ, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ped-in.gr για τα είδη που κατατάσσονται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

  • 22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια
  • 22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
  • 30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)
  • 32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς δυο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.419,36€) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (880,64€).

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες:

 

Φυλλάδια - Μπροσούρες (Τμήμα Α)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

A1

Ενημερωτικά Φυλλάδια του Έργου.  4χρωμια. Μέγεθος σελ. Α4 δίπτυχο

2.000

120,97

29,03

150,00

Α2

Ενημερωτικές Μπροσούρες του Έργου. 4χρωμια. Μέγεθος 16 σελίδες Α5

1.000

483,87

116,13

600,00

 

USB και Power Bank (Τμήμα Β)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Β1

USB 3.0 Flash Drive 32 GB με προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα. Εκτυπωμένα με το λογότυπο του έργου

200

1.088,71

261,29

1.350,00

Β2

Power Bank 4000 mAh αλουμίνιο. Δυνατότητα χρήσης από smartphone, output current DC5V/1A. Να περιλαμβάνεται ένδειξη φωτός και καλώδιο USB με βύσμα micro usb. Εκτυπωμένα με το λογότυπο του έργου

100

725,81

174,19

900,00

 

Το υλικό (το λογότυπο του Έργου, τα κείμενα για τα φυλλάδια και τις μπροσούρες) θα δοθούν από την ΠΕΔ-ΙΝ στον/τους ανάδοχο/ους.

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα της ως άνω προμήθειας. Η προμήθεια για κάθε τμήμα της πρόσκλησης θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς. Ως εκ τούτου ενδέχεται να ανατεθεί η προμήθεια τμήματος της προφοράς.

 

Για την ως άνω προμήθεια και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

  1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
  2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
  3. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την έκδοση και παραλαβή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών και να συνοδεύονται από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια αγαθών.
  4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ

Παρίσης Αλέξανδρος