Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης «CULTURALION»

Πληροφορίες:

Πετούσης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 26450-23330

E-mail: petousis@ped-in.gr

Κέρκυρα, 03/08/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1043

 

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικών Προσφορών

για την Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» (MIS 5030303) που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά, Πρόσκληση «ΙΟΝ49 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών Ανάδειξης του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους Τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» και αναφορικά με την Ενότητα Εργασίας 5,

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (για όλα τα Τμήματα ή μέρος αυτών) για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού, έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της ΠΕΔ-ΙΝ, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@ped-in.gr για τα είδη που κατατάσσονται στους κάτωθι κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:

  • 30000000-9 (μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών)
  • 48900000-7 (διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών)
  • 38651000-3 (φωτογραφικές μηχανές)
  • 38651100-4 (φακοί φωτογραφικών μηχανών)
  • 38651600-9 (ψηφιακές κάμερες)
  • 35613000-4 (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα)

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ή αλλιώς δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00€).

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες:

Η/Υ (Τμήμα Α)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Α1

Φορητοί σταθμοί                    εργασίας (laptop) επεξεργασίας βίντεο,                ήχου και εικόνας

2

4.435,48

8.870,97

2.129,03

11.000,00

Φωτογραφική Μηχανή και Φακοί (Τμήμα Β)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Β1

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Mirrorless

1

3.056,45

3.056,45

733,55

3.790,00

Β2

Φακός υψηλής απόδοσης 1

1

959,68

959,68

230,32

1.190,00

Β3

Φακός υψηλής απόδοσης 2

1

1.104,84

1.104,84

265,16

1.370,00

Β4

Φακός υψηλής απόδοσης 3

1

806,45

806,45

193,55

1.000,00

Β5

Φακός υψηλής απόδοσης 4

1

1.209,68

1.209,68

290,32

1.500,00

Μηχανή Λήψης Βίντεο (Τμήμα Γ)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Γ1

Ψηφιακή μηχανή λήψης βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4Κ)

1

620,97

620,97

149,03

770,00

 

Drone (Τμήμα Δ)

Κωδ.

Είδος

Τμχ

Κόστος Τεμαχίου προ ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος προ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολικό Κόστος συμπ. ΦΠΑ (€)

Δ1

Drone λήψης   φωτογραφιών και βίντεο

1

1.370,97

1.370,97

329,03

1.700,00

 

 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει χωριστά για κάθε τμήμα της ως άνω προμήθειας. Η προμήθεια για κάθε τμήμα της πρόσκλησης θα ανατεθεί στον προσφέροντα που, τηρουμένων των προδιαγραφών, προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο τμήμα και όχι τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς. Ως εκ τούτου ενδέχεται να ανατεθεί η προμήθεια τμήματος της προφοράς.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Α.

Α1. Φορητός σταθμός εργασίας (laptop) επεξεργασίας βίντεο, ήχου και εικόνας

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Α1.1

Οκταπύρηνος επεξεργαστής 2.3GHz

ΝΑΙ

 

Α1.2

Μνήμη 32Gb

ΝΑΙ

 

Α1.3

Σκληρός δίσκος SSD 2Tb

ΝΑΙ

 

Α1.4

4 θύρες σύνδεσης περιφερειακών ταχύτητας 40Gbps ή ανώτερης

ΝΑΙ

 

Α1.5

Οθόνη 16΄΄ - Ευκρίνεια 4K

ΝΑΙ

 

Α1.6

Λογισμικό επεξεργασίας βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4Κ), ήχου και εικόνας ή πίστωση για προμήθεια λογισμικού από ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών από τον τελικό χρήστη

ΝΑΙ

 

Α1.7

Προσαρμογείς θυρών σύνδεσης περιφερειακών για σύνδεση συσκευών VGA, HDMI, Ethernet κλπ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

Β.

Β1. Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Mirrorless

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Β1.1

Ψηφιακός αισθητήρας πλήρους μεγέθους (full-frame) τύπου CMOS ανάλυσης 45 megapixel ή ανώτερη – mirrorless διάταξη

ΝΑΙ

 

Β1.2

ISO 64-25.600 επεκτάσιμο σε 32-102.400

ΝΑΙ

 

Β1.3

Καταγραφή βίντεο 4K (3.840 x 2.160) σε 30p ή 24p

ΝΑΙ

 

Β1.4

Σύστημα αυτόματης εστίασης Dual Pixel CMOS AF

ΝΑΙ

 

Β1.5

Οθόνη αφής με δυνατότητα επιλογής της περιοχής αυτόματης εστίασης

ΝΑΙ

 

Β1.6

Ταχύτητα συνεχούς λήψης 9fps

ΝΑΙ

 

Β1.7

Ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi®

ΝΑΙ

 

Β1.8

Σύστημα μέτρησης έκθεσης αισθητήρα TTL -3 έως +17EV

ΝΑΙ

 

Β1.9

Αποθήκευση αρχείων σε κάρτες μνήμης XQD και εναλλακτική επιλογή μέσου

ΝΑΙ

 

B1.10

Φακός κιτ 24-70mm f4

ΝΑΙ

 

B1.11

Προσαρμογέας φακών (εάν απαιτείται)

ΝΑΙ

(εάν απαιτείται)

 

B1.12

Φακός 50mm f/1.8

ΝΑΙ

 

 

Β2. Φακός υψηλής απόδοσης 1

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Β2.1

Full frame 16-35mm f/4

ΝΑΙ

 

 

Β3. Φακός υψηλής απόδοσης 2

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Β3.1

Full frame 200-500mm f/5.6

ΝΑΙ

 

 

Β4. Φακός υψηλής απόδοσης 3

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Β4.1

Full frame 24-200mm f/4-6.3

ΝΑΙ

 

 

Β5. Φακός υψηλής απόδοσης 4

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Β5.1

Full frame 135mm f/2

ΝΑΙ

 

 

Γ.

Γ1. Ψηφιακή μηχανή λήψης βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4Κ)

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Γ1.1

Οθόνη αφής

ΝΑΙ

 

Γ1.2

Wi-Fi®

ΝΑΙ

 

Γ1.3

GPS

ΝΑΙ

 

Γ1.4

Σταθεροποιητής εικόνας

ΝΑΙ

 

Γ1.5

Ασύρματη προβολή σε κινητό ή tablet

ΝΑΙ

 

Γ1.6

Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας

ΝΑΙ

 

Γ1.7

Λήψη βίντεο ultra HD (4K video)

ΝΑΙ

 

Γ1.8

Αδιάβροχη/ υποβρύχια

ΝΑΙ

 

Γ1.9

Παρελκόμενα στήριξης και εξαρτήματα

ΝΑΙ

 

 

Δ.

Δ1. Drone λήψης φωτογραφιών και βίντεο

ΑΑ

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Δ1.1

Ενσωματωμένη κάμερα

ΝΑΙ

 

Δ1.2

Χρόνος λειτουργίας τουλάχιστον 30λεπτά

ΝΑΙ

 

Δ1.3

Ακτίνα τηλεχειρισμού 7km

ΝΑΙ

 

Δ1.4

Αισθητήρας CMOS 20Mpixel

ΝΑΙ

 

Δ1.5

Ανάλυση βίντεο 4K 60fps

ΝΑΙ

 

Δ1.6

Εντοπισμός εμποδίων 5 κατευθύνσεων

ΝΑΙ

 

Δ1.7

Τηλεχειριστήριο με οθόνη

ΝΑΙ

 

 

Για τον ως άνω εξοπλισμό και την διαδικασία προμήθειας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. Προσφορές που δεν πληρούν τις ανωτέρω ελάχιστες προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
  2. Η ΠΕΔ-ΙΝ είναι ΝΠΙΔ και ακολουθεί τις διαδικασίες που απαιτούνται για τους φορείς γενικής κυβέρνησης (δημοσιεύσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ, σύναψη σύμβασης κλπ.).
  3. Οι πληρωμές των προμηθευτών γίνονται τακτικά εντός το αργότερο ενός μήνα από την έκδοση και παραλαβή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφορές πρέπει να προβλέπουν πίστωση/προθεσμία πληρωμής τουλάχιστον 30 ημερών και να συνοδεύονται από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή. Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των υπό προμήθεια αγαθών.
  4. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας τις προθεσμίας υποβολής δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ

Παρίσης Αλέξανδρος