Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ, 27-1-2023-Τηλεδιάσκεψη

Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ.:129       

 

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:30.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Οργάνωση και λειτουργία ΠΕΔ-ΙΝ.

Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Απόφαση Τροποποίησης - Κωδικοποίησης ΟΕΥ ΠΕΔ-ΙΝ

Εισηγητής: Κρεμμύδας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Πρόσληψη Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή.

Εισηγητής: Παρίσης Αλέξανδρος Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Απολογισμός Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Απαλλαγή Υπολόγου οικ. έτους 2022.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση Πλαισίου συνεργασίας ΠΕΔ-ΙΝ και Ιονίου Πανεπιστημίου

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού.
  α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού - Προμήθεια ενός σεισμολογικού σταθμού 12.01.2023, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».
  β) 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού - Προμήθεια ενός σεισμολογικού σταθμού 13.01.2023, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Απόφαση προκήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 6 «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης - Παραλαβής.
  α) 4ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.896-24.06.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  β) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.897-24.06.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  γ) 5ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.227-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου CULTURALION στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  δ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ε) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  στ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  ζ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
  η) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) 4PLUS - INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
  β) CRAFT LAB - INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»
  γ) CULTURALION - Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  δ)  MAGNET - Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.
  ε) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Συνέδριο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία , Σόφια 17-18.02.2023 στο πλαίσιο των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027

Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.

Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 

 1. Λοιπά θέματα.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

 

Αλέξανδρος Παρίσης