Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», με (CPV): 80500000-9, διάρκειας τριών (3) μηνών

Ημ/νία: 08/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 904

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», με (CPV): 80500000-9, διάρκειας τριών (3) μηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ 24% (συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 50.000,00€), ποσό ΦΠΑ: 9.677,42 €.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 7341.006  «Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ - Υπ6 Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκομένων φορέων» του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα όπως αναλύεται παρακάτω:

ΚΑΕ

Τίτλος Κ.Α.Ε

Αρ. Δέσμευσης (ΑΔΑ)

Ποσό Οικ. Έτους 2023

Συνολική Δαπάνη

7341.006

Πράξη ΛΑΕΡΤΗΣ - Υπ6 Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκομένων φορέων

ΡΥΧΗΟΞΒΚ-ΔΔΓ

50.000,00€

50.000,00€

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 862/30.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012782489, ΑΔΑ: ΡΥΧΗΟΞΒΚ-ΔΔΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων / Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 6 «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων» του προγράμματος : «ΛΑΕΡΤΗΣ- Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», του άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», της πράξης «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2837/30-07-2018, όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 17-09-2018, Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 960/25.04.2023 και ΑΔΑ: 90ΡΨ7ΛΕ-47Υ σχετική απόφαση και έχει λάβει κωδικό MIS 5010951.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:

  1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 14/7/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

  1. 80500000-9: Υπηρεσίες κατάρτισης

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή (ευρώ)

Συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ

1.

Ενημερωτική Ημερίδα

αριθμός

12

2.842,742 €

34.112,90€

2.

Ενημερωτικό υλικό

αντίτυπα

6.000

1,034947 €

6.209,68€

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη προ Φ.Π.Α

40.322,58

ΦΠΑ 24%

9.677,42

Γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

50.000,00

 

Για την απρόσκοπτη και ταχύτερη υλοποίηση της, η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα (Ν. 4412/2016, Άρθρο 59, παρ. 1).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα I και ΙΙ της διακήρυξης.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή αυτής και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)      Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)      Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (URL): www.ped-in.gr

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι στο ποσό των 403,23 ευρώ.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ

Αλέξανδρος Παρίσης

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης