Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Δημόσια κλήρωση για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα»

Κέρκυρα, 28/09/2018

Αρ. Πρωτ.: 600

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με αρ. πρωτ. Φ.472/87/143909/Α2/05.09.2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  της Γενικής Δ/νσηςς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού για το έργο  «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα»,(άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016).

   Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ-ΙΝ στην Κέρκυρα (Λ. Αλεξάνδρας 13),την  Πέμπτη  4 Οκτωβρίου και ώρα 14:00, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ,  θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπου  της ΠΕΔ-ΙΝ, που θα  συμμετέχει  στην  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού του  Έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δημόσιας βιβλιοθήκης και ΓΑΚ στο κτήριο των Αγγλικών Στρατώνων του Παλαιού Φρουρίου στην Κέρκυρα» (άρθρο 221 παρ.8β και 8στ του Ν.4412/2016).

Η παρούσα ανακοίνωση  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ