Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Δεξαμενισμός-Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας - ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ 2018-2021»

Κέρκυρα,  07/02/2018 

Αρ.Πρωτ.:73

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018  απόφαση  του  Δ. Σ.  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, Περί Κατάρτισης Μητρώου του άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

 

4.    Το με αρ. πρωτ.  1850/295/Φ.Ε./09.01.2018 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας  Λευκάδας, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Δεξαμενισμός-Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” 2018-2021», προϋπολογισμού 2.500.000,00,

 

   Γνωστοποιούμε, ότι στο  Δημαρχείο Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι την  Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:30, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Δεξαμενισμός-Συντήρηση Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας – ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ 2018-2021».

 

   Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ