Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ανακοίνωση - γνωστοποίηση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Οδού Πρόσβασης στην ΟΕΔΑ»

Κέρκυρα,   07/02/2018

Αρ.Πρωτ.:70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016,

2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011) «Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων Ελλάδας», άρθρο 18 παρ.(δ),

3. Την  υπ’αρ. 1-1/06.02.2018 απόφαση  του  ΔΣ  της  ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,

4. Το με αρ. πρωτ. 30472/23.11.2017 έγγραφο  του Δήμου Ζακύνθου, για την υπόδειξη εκπροσώπου της ΠΕΔ-ΙΝ με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Κατασκευή Οδού Πρόσβασης στην ΟΕΔΑ», προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ,

   Γνωστοποιούμε ότι στο  Δημαρχείο Κεφαλλονιάς, στο Αργοστόλι την  Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:30, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ,  θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπου  της ΠΕΔ-ΙΝ, που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Κατασκευή Οδού Πρόσβασης στην ΟΕΔΑ».

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ